NDOTJA BAKTEROELOGJIKE E UJIT TE DETIT NE PLAZHE 2009