2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Energjitika

Renditja 30 Operatorët Ekonomik me vlerën më të lartë të kontratave të lidhur me Bashki, korrik 2015 - janar 2017

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë  ka hulumtuar mbi renditjen e operatorëve ekonomik që kanë fituar kontrata përmes prokurimeve publike me Njësi të Qeverisjes Vendore. Hulumtimi është bërë sipas vlerave dhe pë

Prodhimi i energjisë elektrike sipas kompanive dhe sipas hidrocentraleve 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me sasinë e prodhuar të energjisë elektrike raportuar nga Enti Rregullator i Energjisë ERE për vitin 2014. Gjatë këtij viti është prodhuar një sasi prej 3 406 226 MWh nga sektori publik dhe 1 318 204

Çmimi i energjisë elektrike për bizneset, 1 Janar 2015

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumator biznesin. Çmimi i energjisë elektrike përcaktohet me vendim të Entit Rregullator të Energjisë.  Çmimet e energjisë elektrike për biznesin janë të dife

Fatura dhe Çmimi i energjisë elektrike për konsumatorin familjar, 1 Janar 2015

Open Data Albania ka hulumtuar dhe ka krahasuar ndryshimet në faturim sipas çmimit të energjisë elektrike për konsumatorin familjar pas datës 1 janar 2015. Të dhënat janë marrë nga Enti Rregullator i Energjisë në njoftime publike. Çmi

Tregues mbi eksportin dhe importin e energjisë elektrike sipas Qendrës Ndërkombëtare të Tregtisë 2008-2013

Open Data Albania po hulumton mbi çmimin, sasinë dhe vlerat në eksport – import të energjisë elektrike në vitet 2008-2013. Në zbatim të kërkesave të Modelit Shqiptar të Tregut, importet e energjisë elektrike për nevoja publike në v

Energjetika - Lejet mjedisore në vitet 2012-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim lejet mjedisore të miratuara nga Ministria e Mjedisit për ushtrimin e aktiviteteve që lidhen me sektorin e energjetikës në periudhën janar 2012 – prill 2014.  62 leje janë miratuar në vitin 2

Lejet mjedisore për shfrytëzimin  e kromit dhe metaleve në vitet 2012-2014

Lejet mjedisore për aktivitetet që lidhen me shfrytëzimin e kromit, hekur-nikelit, bakrit, etj, përbëjnë një nga kategoritë kryesore në totalin e lejeve mjedisore të miratuara nga Ministria e Mjedisit në periudhën 2012 – prill 2014.&

Lejet për shfrytëzim dhe punime me pasoja mjedisore, 1 janar 2012 – 30 prill 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi lejet mjedisore të shqyrtuara nga Ministria e Mjedisit në periudhën 1 janar 2012 – 30 prill 2014 për kryerjen e aktiviteteve të ndryshme. Në total për periudhën  janë trajtuar 1369 procedura për

Konsumi dhe humbjet e energjisë elektrike 2000-2013

Open Data ka hulumtuar mbi ecurinë e konsumit dhe humbjet e energjisë elektrike gjatë periudhës 2000-2013. Energjia e konsumuar është sasia që kanë konsumuar konsumatorët familjarë dhe të biznesit. Në fund të vitit 2013 konsumi i ener

Prodhimi dhe bilanci tregtar i energjisë elektrike 2000-2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi ecurinë e prodhimit të energjisë elektrike, importin dhe eksportin e saj gjatë trembëdhjetë viteve të fundit, 2000-2013. Në vitin 2013 prodhimi i energjisë elektrike arriti në rreth 7 milionë MWH duke

Çmimi i energjisë elektrike për konsumator familjar. Shqipëria, Rajoni dhe BE 2011 - 2013 Open

Data Albania ka kryer një kërkim mbi çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët familjarë në Shqipëri, rajon dhe Bashkim Europian. Të dhënat janë grumbulluar nga zyra statistikore e BE Eurostat. Çmimi i energjisë llogaritet si eur

Eksporti dhe importi i naftës në vend 2005 - 2013

Open Data ka kryer një hulumtim mbi eksport-importet shqiptare të naftës. Shqipëria vlerësohet të ketë rezerva relativisht të larta që arrijnë deri në 400 milionë ton naftë. Sipas burimeve zyrtare të Autoritetit Kombëtar të Burimev

Trendi rritës për Çmimin e benzinës kundrejt atij të naftës në Shqipëri dhe në botë 1998-2012

Open Data Albania bazuar në të dhënat e Bankës Botërore ka kryer një hulumtim lidhur me trendin rritës që ka ndjekur çmimi i benzinës dhe i naftës në Republikën e Shqipërisë dhe në botë në vitet 1998-2012. Në gjithë rruzullin t