2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Drejtesia

Drejtues të Prokurorive në Rrethe, të ardhura të deklaruara në një vit sipas burimit të krijimit 2015

Open Data Albania ka renditur Drejtuesit e Prokurorive në Rrethe sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Drejtuesit e Prokurorive në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive

Procedime Penale Gjyqësore për Vrasje, Kanosje dhe Nxitje për Gjakmarrje 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e kriminalitetit që lidhet me vepra penale që përkojnë me fenomenin e Gjakmarrjes. Konkretisht analiza është bazuar tek të dhëna të një dekade 2005-2015 mbi proced

Procedime Penale dhe Autor të Dënuar për Vetëgjyqësi, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e procedimeve gjyqësore për veprën penale të Vetëgjyqësisë neni 277. Analiza është realizuar për periudhën kohore 2005 – 2015. Neni 277 i kodit penal. Vetëgjyq

Anëtarë të Gjykatës së Lartë, të ardhura të deklaruara në një vit sipas burimit të krijimit 2015

Open Data Albania ka renditur Gjyqtarët  e Gjykatës së Lartë sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfli

Të dënuara femra nga Gjykatat Shqiptare 2014 dhe 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash t

Tregues statistikor për Organizata Jofitimprurëse 2005-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me Organizatat Jofitimprurëse dhe Ndërkombëtare që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë 2005-2013. Organizata Jofitimprurëse OJF, sipas Ligjit Nr.8788, Datë 7.5.2001 është një person juridik sh

Buxheti Faktik i Sistemit Gjyqësor në RSH 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me Buxhetin Faktik të shpenzuar për Institucionet që rregullojnë apo janë pjesë e Sistemit Gjyqësor  në Republikën e Shqipërisë. Sistemi gjyqësor në ushtrohet nga Gjykatat e Shkallës së Parë

Korrupsioni dhe Shpërdorimi Publik, Autorë të Dënuar në RSh 2004-2012

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e autorëve të dënuar për vepra penale korruptive në vitet 2004 – 2012. Grupi i figurave të veprave penale që lidhen me korrupsionin është përzgjedhur nga ekipi i analizës pranë ODA, pasi në l

Autorë të dënuar si shkaktarë dhe nxitës të vetëvrasjeve, 2004 - 2012

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e personave të proceduar si autorë të nxitjes së vetëvrasjes. Ky hulumtim bazohet te raste të proceduara dhe autorë të dënuar nga gjykatat sipas nenit 99 të Kodit Penal “Shkaktimi i vetëvrasjes

Procedime Gjyqësore për raste të Mjekimit të Pakujdesshëm 2004-2012

Open Data Albania po hulumton mbi tregues statistikorë që referojnë raste të procedimeve gjyqësore për Mjekim të Pakujdesshëm. Kjo vepër penale është parashikuar si e tillë në Ligjin Tonë Penal. Veprimi parashikohet me nenin 96 duke c

Raportimi i transaksioneve tё dyshimta sipas subjekteve raportuese nё Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë në vitet 2006-2012.

Në Republikën e Shqipërisë disa subjekte publike dhe private kanë detyrim të raportojnë pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave në rast se gjatë punës së tyre konstatohen aktivitete apo transaksione të dyshimta pë

Raste të aktivitetit financiar të dyshuar si Pastrim Parash 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me tipologjitë kryesore të përdorura për pastrim parash në Republikën e Shqipёrisё gjatë viteve të fundit. Të dhënat në hulumtim janë marrë në databazёn e Drejtorisë

Subjekte të inspektuara nga Sektori i Parandalimit të Pastrimit të Parasë 2005 - 2012

Inspektimi i subjekteve publike dhe private në kontekstin e parandalimit të pastrimit të parave, është një proces i rëndësishëm që siguron që ekonomia e një vendi të mos ndërtohet me asete që vinë nga para të krimit, kontrabandës