2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Popullsia

Borxhi për frymë në vitet 2010-2017

Borxhi për frymëështë njëtregues që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikatori në v

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2017

Kosto e borxhit për frymëështë një idikator që llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për borxhin e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e vendit në një vit të caktuar. Open Data Albania ka

Flukset të Refugjatëve, Republika e Shqipërisë 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me shtetas të Republikës së Shqipërisë që rezultojnë me status refugjati në shtete të tjera. Statusi i Refugjatit është i përcaktuar në Konventa dhe Protokolle të njohura në rang ndërkombëtar n

Migrimi në Shqipëri e Rajon 1990-2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me Migrimin në Shqipëri e Rajon. Me Migrimin lidhen disa indikatorë. Stoku Total i Migrantëve Ndërkombëtarë është numri i njerëzve të lindur në një vend të ndryshëm nga vendi në t

Shtetësi të fituara në vende të BE, 2009-2014

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e shtetësive te dhëna nga vendet e Bashkimit Europian dhe EFTA përgjatë viteve 2009-2014.  Shtetësitë e dhëna nga vendet e BE dhe EFTA kane pasur rritjen me te madhe te tyre ne vitin 2013, vit n

Azilkërkues në vendet e Bashkimit Europian dhe EFTA, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e azilkërkuesve ne vendet e Bashkimit Europian dhe EFTA përgjatë viteve 2005-2015. Te dhënat kane burim statistikat e publikuara nga Instituti Europian i Statistikave. Numri i azilkërkuesve ne vendet e

Buxheti i Shtetit për Funksionin Mbrojta Sociale dhe  Transferta për Individ dhe Familje 2011-2016

Open Data Albania ka hulumtuar mbi Shpërndarjen e Buxhetit të Shtetit për funksionin buxhetor Mbrojtja Sociale. Mbrojtja sociale është tërësia e mekanizmave të ndihmës që u lejon individëve ose familjeve të përballojnë financiarisht

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2016

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim koston e borxhit për frymë në vitet 2010-2016. Ky indikator llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për kredinë e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e v

Borxhi për frymë në vitet 2010-2016

Borxhi për frymë është një indikator që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikator

Vlerësimi për Shqipërinë në Indeksin Global të Terrorizmit ,GTI 2006-2014

Open Data Albania po publikon renditjen në Indeksit Global të Terrorizmit. Të dhënat përkojnë me periudhën 2006-2014 dhe janë vlerësim i Institute of Economics and Peace. Indeksi mat dhe vlerëson ndikimin direkt dhe indirekt të ngjarjev

Shpenzimet Mujore te Familjeve Shqiptare sipas Grupmallrave ne Vitet 2007-2014

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të shpenzimeve mujore të familjes shqiptare sipas grupmallrave dhe shërbimeve për periudhën 2007-2014. Të dhënat bazohen në anketat e zhvilluara nga INSTAT gjatë viteve 2007, 2009 dhe 20

Tregues për ankesa zyrtare për Diskriminim 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me numrin dhe kategoritë e ankesave për diskriminim paraqitur pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi KMD. Në nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikohet se askush nuk

Konsumi Mujor i Familjes Shqiptare në Vitet 2007-2014

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të konsumit mujor të familjes shqiptare për periudhën 2007-2014. Konsumi privat, ose e quajtur ndryshe edhe konsumi final i familjeve, përbëhet nga shpenzimet totale të mallrave dhe shërb