2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Korporata/Shoqeri Biznesi

Lista e Donatorëve për fushatën zgjedhore 2017 shumë mbi 100 mijë lekë

Open Data Albania, po publikon Listën e Donatorëve të Partive Politike, subjekte zgjedhore në Fushatën për Zgjedhjet e Përgjithshme 2017. Donatorët për vlera mbi 100 milion lekë regjistrohen gjatë fushatës në një regjistër të posa

Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimit i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimin e Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankë

Audtimi Ligjor i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka kryer një hulumtim dhe ka publikuar artikuj bazuar në gjetjet e këtyre vrojtimeve lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në vecanti me Auditimin Ligjor të Institucioneve Financiare Jo

Administrimi i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka kryer një hulumtim dhe ka publikuar artikuj bazuar në gjetjet e këtyre vrojtimeve lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në vecanti me Administrimin e Institucioneve Financiare Jo-Bank

Objekti i Aktivitetit dhe Origjina e Kapitalit të Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në veçanti me Nën sektorin apo Fushën e Aktivitetit dhe Origjinën e Kapitalit të Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të k

Administrimi i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Administrimin e Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare duk

Renditja 30 Operatorët Ekonomik me vlerën më të lartë të kontratave të lidhur me Bashki, korrik 2015 - janar 2017

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë  ka hulumtuar mbi renditjen e operatorëve ekonomik që kanë fituar kontrata përmes prokurimeve publike me Njësi të Qeverisjes Vendore. Hulumtimi është bërë sipas vlerave dhe pë

Subjektet femra që kanë fituar kontrata me njësitë e qeverisjes vendore, struktura sipas formës së organizimit nga korriku 2015 deri në 30 janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar të dhënat për subjektet që kanë lidhur kontrata me njësitë e qeverisjes vendore nga korriku i vitit 2015 deri në 30 janar 2017. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Mo

Subjekte Ekonomike që zotërohen nga femra, Renditje sipas vlerës së kontratave me Bashkitë

Open Data Albania po hulumton mbi subjekte ekonomike, shoqëri biznesi që zotërohen nga një grua dhe kanë kontrata me njësi të qeverisjes vendore me vlera monetare të konsiderueshme. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktivitet

Vlera të kontratave me Palë Subjekte Biznesi zotëruar nga Femra finalizuar me Njësive të Qeverisjes Vendore, korrik 2015 deri 31 Janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar shpërndarjen e kontratave sipas vlerës, për kontrata të lidhura nga Bashkitë me Subjekte biznesi zotëruar nga meshkuj apo femra, për periudhën korrik 2015-31 Janar 2017, sipas pronësisë së subjekteve. Ky h

Shoqëri Biznesi që funksionojnë si Universitete Jo publike Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton mbi shoqëri biznesi që veprojnë si Institucione të Arsimit të Lartë apo Universitete Jo Publike. Të dhënat janë marrë nga databaza e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Këto institucione funksionojnë dhe

Aftësia Paguese e Shoqërive Aksionare me kapital nga një Institucion Publik 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me aftësinë paguese të shoqërive me aksionar një institucion publik. Për të analizuar aftësinë paguese të këtyre shoqërive jemi bazuar në të dhënat e deklaruara në pasqyrat financiare marrë në

 Ekspert Kontabël të Shoqërive Aksionare me kapital Publik, Pasqyra Financiare 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me ekspertët kontabël të shoqërive aksionare SHA me kapital publik. Ekspert Kontabël i Regjistruar është profesionisti i pavarur pjesë e Regjistrit Publik të ekspertëve kontabël, në përputhje me di