2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Ekonomia

Koncesionet dhe Partneritet Publike Private PPP, Vlera e tyre e Investimit sipas Sektorëve

Open Data Albania po hulumton mbi kontratat koncesionare apo të partneritetit Privat Publik PPP, të cilat janë lidhur ndër vite. Hulumtimi bazohet tek të dhëna për kontratat apo marrëveshjet koncesionare sipas një evidentimi të bërë n

Koncesionet me mbështetje buxhetore 2018

Open Data Albania po hulumton mbi kontratat koncesionare apo Partneritetet Publike Private të cilat marrin mbështetje me financim drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit. Sipas Relacionit mbi Buxhtin e vitit 2018, hartuar nga Ministria e Finan

Bashkia Tiranë Buxheti 2018

Open Data po hulumton mbi Buxhetin për vitin 2018 për Bashkinë e Tiranës. Buxheti është miratuar me shumicë votash nga Këshilli Bashkiak në 21 dhjetor 2017. Totali i të Ardhurave dhe Totali i Shpenzimeve për Bashkinë Tiranë parashikoh

Investimet Publike në Republikën e Shqipërisë, 2004-2018

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Investimeve Publike ne Republikën e Shqipërisë ne vitet 2004-2018.  Në vitin 2018 Buxheti i Shtetit ka planifikuar për Investime Publike v

Buxheti sipas Institucioneve 2018

Open Data Albania po hulumton mbi shperndarjen e burimeve sipas Institucioneve dhe Programeve. Bazë për këtë hulumtim ka qenë ligji nr 109 datë 30 nëntor 2017. Sipas tabelës së publikuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, janë para

Stoku i Borxhit Publik për Frymë në vitet 2010-2018

Open Data Albania po hulumton mbi ecurinë e stokut të borxhit për frymë në periudhën kohore 2010 - 2018. Borxhi për Frymë është një tregues që përllogaritet si raporti i borxhit total të marrë nga qeveria me numrin e popullsisë në

Realizimi i të Ardhurave Buxhetore viti 2016, Buxheti i Shtetit i Konsoliduar

Open Data Albania po hulumton mbi të Ardhurat në Buxhetin e Shtetit për vitin 2016. Hulumtimi bazohet në të dhëna mbi buxhetin e konsoliduar, konkretisht pjesa për treguesit fiskal faktik 2016. Buxheti i konsoliduar është miratuar në Kuv

Planifikimi Buxhetor për Të Ardhura, Bashkia Tiranë, 2016-2019

Open Data Albania po hulumton mbi parashikime për të ardhura buxhetore të bashkisë Tiranë. Të dhënat e këtij hulumtimi janë të dhëna me burim Pasqyra Planifikimi të publikuara në faqen zyrtare të bashkisë. Të ardhurat totale të bu

Lista e Donatorëve për fushatën zgjedhore 2017 shumë mbi 100 mijë lekë

Open Data Albania, po publikon Listën e Donatorëve të Partive Politike, subjekte zgjedhore në Fushatën për Zgjedhjet e Përgjithshme 2017. Donatorët për vlera mbi 100 milion lekë regjistrohen gjatë fushatës në një regjistër të posa

Analizë krahasimore mbi kufirin minimal të regjistrimit si subjekt për Tatim mbi Vlerën e Shtuar TVSH, Rajoni dhe EU

Open Data Albania po hulumton mbi kufirin minimal të regjistrimit për pagesë të tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH në Republikën e Shqipërisë, vendet e rajonit dhe vende të Bashkimit Europian. Në ligjin për Tatimin Mbi Vlerën e Shtuar,

Deputetët, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2016 Renditje

Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2016. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzoj

Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimit i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimin e Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankë

Audtimi Ligjor i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka kryer një hulumtim dhe ka publikuar artikuj bazuar në gjetjet e këtyre vrojtimeve lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në vecanti me Auditimin Ligjor të Institucioneve Financiare Jo