2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Qeverisje Lokale

Raporte gjinore në drejtimin e shoqërive  tregtare zotëruar nga bashkitë

Open Data Albania po hulumton lidhur me raportet gjinore në drejtimin e shoqërive publike duke veçuar ato që zotërohen nga Bashkitë. Shoqëri Tregtare, aksione apo kuota të të cilave zotërohen nga një institucion publik dhe buxhetor njihe

Bashkia Tiranë Buxheti 2018

Open Data po hulumton mbi Buxhetin për vitin 2018 për Bashkinë e Tiranës. Buxheti është miratuar me shumicë votash nga Këshilli Bashkiak në 21 dhjetor 2017. Totali i të Ardhurave dhe Totali i Shpenzimeve për Bashkinë Tiranë parashikoh

Detyrime të pashlyera sipas Bashkive, 2015-2017

Open Data Albania po hulumton mbi vlerat e detyrimeve të prapambetura të njësive të qeverisjes vendore Bashki. Këto detyrime janë krijuar dhe mbarten gjatë viteve të shkuara apo krijohen gjatë një viti. Detyrimet janë të dy kategorive:

Realizimi i të Ardhurave Buxhetore viti 2016, Buxheti i Shtetit i Konsoliduar

Open Data Albania po hulumton mbi të Ardhurat në Buxhetin e Shtetit për vitin 2016. Hulumtimi bazohet në të dhëna mbi buxhetin e konsoliduar, konkretisht pjesa për treguesit fiskal faktik 2016. Buxheti i konsoliduar është miratuar në Kuv

Planifikimi Buxhetor për Të Ardhura, Bashkia Tiranë, 2016-2019

Open Data Albania po hulumton mbi parashikime për të ardhura buxhetore të bashkisë Tiranë. Të dhënat e këtij hulumtimi janë të dhëna me burim Pasqyra Planifikimi të publikuara në faqen zyrtare të bashkisë. Të ardhurat totale të bu

Lista e Donatorëve për fushatën zgjedhore 2017 shumë mbi 100 mijë lekë

Open Data Albania, po publikon Listën e Donatorëve të Partive Politike, subjekte zgjedhore në Fushatën për Zgjedhjet e Përgjithshme 2017. Donatorët për vlera mbi 100 milion lekë regjistrohen gjatë fushatës në një regjistër të posa

Deputetët, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2016 Renditje

Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2016. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzoj

Eficensa buxhetore në tenderim për 30 Operatorët Ekonomik me vlerën më të lartë të kontratave të lidhur me Bashki, korrik 2015 - janar 2017

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë  ka hulumtuar mbi eficensën buxhetore në tenderim për tridhjetë operatorët ekonomik që renditen si më të mëdhenjtë për vlerë kontrate të finalizuar me njësi të qeverisjes

Renditja 30 Operatorët Ekonomik me vlerën më të lartë të kontratave të lidhur me Bashki, korrik 2015 - janar 2017

Organizata AIS, promotore e Open Data për Shqipërinë  ka hulumtuar mbi renditjen e operatorëve ekonomik që kanë fituar kontrata përmes prokurimeve publike me Njësi të Qeverisjes Vendore. Hulumtimi është bërë sipas vlerave dhe pë

Subjektet femra që kanë fituar kontrata me njësitë e qeverisjes vendore, struktura sipas formës së organizimit nga korriku 2015 deri në 30 janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar të dhënat për subjektet që kanë lidhur kontrata me njësitë e qeverisjes vendore nga korriku i vitit 2015 deri në 30 janar 2017. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Mo

Subjekte Ekonomike që zotërohen nga femra, Renditje sipas vlerës së kontratave me Bashkitë

Open Data Albania po hulumton mbi subjekte ekonomike, shoqëri biznesi që zotërohen nga një grua dhe kanë kontrata me njësi të qeverisjes vendore me vlera monetare të konsiderueshme. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktivitet

Vlera të kontratave me Palë Subjekte Biznesi zotëruar nga Femra finalizuar me Njësive të Qeverisjes Vendore, korrik 2015 deri 31 Janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar shpërndarjen e kontratave sipas vlerës, për kontrata të lidhura nga Bashkitë me Subjekte biznesi zotëruar nga meshkuj apo femra, për periudhën korrik 2015-31 Janar 2017, sipas pronësisë së subjekteve. Ky h

Kontrata Publike të Bashkive sipas Çmimit për njësi. Kush blen më shtrejtë dru zjarri për Qendrat Arsimore

Open Data Albania, po hulumton mbi vlera të kontratave publike për blerje artikujsh sipas njësive. Kontratat Publike janë kontrata të financuara me para të taksapaguesve. Ato lidhen me qëllim realizimin e punëve, shërbimeve apo furnizimev