2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Raporte gjinore

Administrimi i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017 raporte gjinore

Open Data Albania po hulumton mbi Administrimin e Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri biznesi e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Rep

Subjektet femra që kanë fituar kontrata me njësitë e qeverisjes vendore, struktura sipas formës së organizimit nga korriku 2015 deri në 30 janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar të dhënat për subjektet që kanë lidhur kontrata me njësitë e qeverisjes vendore nga korriku i vitit 2015 deri në 30 janar 2017. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktiviteteve të projektit “Mo

Subjekte Ekonomike që zotërohen nga femra, Renditje sipas vlerës së kontratave me Bashkitë

Open Data Albania po hulumton mbi subjekte ekonomike, shoqëri biznesi që zotërohen nga një grua dhe kanë kontrata me njësi të qeverisjes vendore me vlera monetare të konsiderueshme. Ky hulumtim është realizuar si pjesë e  aktivitet

Vlera të kontratave me Palë Subjekte Biznesi zotëruar nga Femra finalizuar me Njësive të Qeverisjes Vendore, korrik 2015 deri 31 Janar 2017

Open Data Albania ka hulumtuar shpërndarjen e kontratave sipas vlerës, për kontrata të lidhura nga Bashkitë me Subjekte biznesi zotëruar nga meshkuj apo femra, për periudhën korrik 2015-31 Janar 2017, sipas pronësisë së subjekteve. Ky h

Të dënuara femra nga Gjykatat Shqiptare 2014 dhe 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të femrave në Shqipëri në vitet 2014 dhe 2015 bazuar në të dhëna të Vjetarëve Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Të dhënat detajohen në numër grash dhe vajzash t

Administratorë të Shoqërive Aksionare me kapital publik, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me administratorët e shoqërive me aksionar institucione publike. Administratori i një shoqërie tregtare emërohet nga  Këshilli Mbikëqyrës, ndërsa ky i fundit zgjidhet nga Aksionarët (në këtë r

Përfaqësimi i gruas në Kuvend, 1 Janar 2016

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me përfaqësimin e gruas në Parlament. Më 1 Janar 2016, Kuvendi i Shqipërisë ka në përbërje tridhjetë e një deputete. Një vit më parë  në Kuvendin e Shqipërisë ishin vetëm 2

Raporti gjinor në pronësinë apo administrimin e Njesive Ekonomike 2005-2014

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raporte gjinore në administrimin apo pasjen në pronësi, të njesive ekonomike aktive në vitet 2013-2014. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomi

Tregues statistikor për Organizata Jofitimprurëse 2005-2014

Open Data Albania po përditëson lidhur me numrin e Organizatave Jofitimprurëse dhe Ndërkombëtare që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë për vitin 2014. Organizata Jofitimprurëse OJF, sipas Ligjit Nr. 8788, Datë 7.5.2001 është n

Tregues statistikor për Martesa dhe Divorce 1990-2014

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e martesave dhe divorceve sipas Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile deri në vitin 2014. Në vitin 2014 numri i martesave ka pësuar një rënie me 0.2% krahasuar me vitin pararen

Përfaqësimi i gruas në Kuvend, Mars 2014

Open Data Albania po kryen një hulumtim lidhur me pjesëmarrjen e femrave në politikë në funksion të promovimit të barazisë gjinore dhe fuqizimit të rolit të femrës në funksione përfaqësuese. Në Mars të vitit 2014, Kuvendi i Shqipë

Ndërmarrjet aktive në Republikën e Shqipërisë që janë nen pronësi apo administrim të një individi femër në vitet 2005-2012

Open Data Albana ka kryer një hulumtim lidhur me ndryshimin që ka pësuar raporti mashkull/femër në administrimin apo pasjen nen pronësi të një ndërmarrje aktive gjatë viteve 2005-2012. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që

Pensionet e invaliditetit në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të invaliditetit për vitet 1998-2012. Pensioni i invaliditetit në Republikën e Shqipёrisё ёshtё një e ardhur e pёrfitueshme n