2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Kosova

Investime të Huaja Direkte IHD në Kosovë sipas shtetit të origjinës 31.06.2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna për Investime të Huaja Direkte IHD, në Kosovë sipas shtetit të origjinës. Investimet e huaja direkte janë tregues i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të ekonomisë. Gjatë v

Subjekte të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës BQK 2014

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me subjekte financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës në vitin 2014. Subjektet financiare që licencohen nga kjo bankë janë Bankat Komerciale, Fondet Pensionale, Kompanitë e Sig

Renta minerare në Republikën e Kosovës 2015

Open Data Albania po hulumton mbi rentën minerare në Republikën e Kosovës. Sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, renta minerare përcaktohet si një shumë që duhet paguar buxhetit të shtetit si kompensim për shfrytëzim

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar TVSH në Shqipëri, vendet e rajonit dhe BE

Open Data Albania po hulumton mbi shkallën e tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH, në Republikën e Shqipërisë (RSH), vendet e rajonit dhe të BE-së. Ligji Nr. 92/2014 e përcakton tatimin mbi vlerën e shtuar si një tatim i përgjithshëm mbi

Rezerva Shtetërore e Arit për Frymë, Republika e Kosovës kundrejt Republikës së Shqipërisë 2009-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Rezervat e Arit në Republikën e Kosovës në harkun kohor 2009-2013. Nëse i referohemi rezervave të arit në terma sasior për Kosovën, sasia përllogaritur sipas njësisë matëse onz, ka p

Ndërmarrje ekonomike sipas madhësisë dhe sektorëve Kosovë 2009-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Kosovë sipas madhësisë dhe aktivitetit ekonomik që ushtrojnë. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekon

Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas sektorëve ekonomik 2007-2013

Bazuar në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte sipas sektorëve të ekonomisë për vitet 2007-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndë

Raporti Investime të Huaja Direkte (IHD) dhe Remitanca në Kosovë e Shqipëri 2008-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë dhe Shqipëri dhe raportin apo peshën që zë vlera e Remitancave tek Investimet e Huaja Direkte. Të dy këta indikatorë janë flukse hyrëse të bilancit

Deficiti Tregtar Republika e Kosovës dhe Shqipëria, Eksportet dhe Importet sipas shteteve 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Eksportet dhe Importet sipas shteteve si dhe Bilancin Tregtar në vitet 2005-2013 në Republikën e Kosovës. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një e

Kreditë sipas aktivitetit ekonomik në Republikën e Kosovës 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Kreditë e Korporatave të tjera Depozituese KTD në Republikën e Kosovës në vitet 2007-2013.  Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës. Në vitin 2013 kreditë

Subjekte të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës 2010-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e subjekteve financiare që janë licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës në vitet 2010-2013. Subjektet financiare që licencohen nga kjo bankë janë Bankat Komerciale, Fondet Pensionale,

Borxhi i Jashtëm në Republikën e Kosovës 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Borxhin e Jashtëm në Republikën e Kosovës si një nga indikatorët e rëndësishëm pjesë e Borxhit Publik. Borxhi publik i cili emetohet brenda vendit dhe mbahet nga jorezidentët quhet borx

Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas shtetit të origjinës 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas shtetit të origjinës. Analiza fokusohet në të dhëna të periudhës 2007-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm