2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ceshtje

Drejtues të Prokurorive në Rrethe, të ardhura të deklaruara në një vit sipas burimit të krijimit 2015

Open Data Albania ka renditur Drejtuesit e Prokurorive në Rrethe sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Drejtuesit e Prokurorive në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive

Procedime Penale Gjyqësore për Vrasje, Kanosje dhe Nxitje për Gjakmarrje 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e kriminalitetit që lidhet me vepra penale që përkojnë me fenomenin e Gjakmarrjes. Konkretisht analiza është bazuar tek të dhëna të një dekade 2005-2015 mbi proced

Procedime Penale dhe Autor të Dënuar për Vetëgjyqësi, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton  mbi vëllimin, trendin dhe dinamikën e procedimeve gjyqësore për veprën penale të Vetëgjyqësisë neni 277. Analiza është realizuar për periudhën kohore 2005 – 2015. Neni 277 i kodit penal. Vetëgjyq

Anëtarë të Gjykatës së Lartë, të ardhura të deklaruara në një vit sipas burimit të krijimit 2015

Open Data Albania ka renditur Gjyqtarët  e Gjykatës së Lartë sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Gjyqtarët në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfli

Procedime Gjyqësore për Vepra Penale kundër Zgjedhjeve të Lira 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e veprave penale me sfond elektoral në Shqipëri në dhjetë vjeçarin e fundit. Të dhënat janë bazuar në Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë. Kodi Penal aktual përm

Të mitur të dënuar për vepra penale 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin e kriminalitetit të të miturve në Shqipëri në vitet 2005-2015. Të dhënat  bazohen tek Vjetarë Statistikorë të Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa përpunimi komente dhe analiza realizuar n

Çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për veprat penale kundër fëmijëve,martesës dhe familjes 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore që lidhen me veprat penale kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Këto vepra janë të parashikuara në seksionin IX të Kodit Penal. Hulumtimi bazohet në të dhëna të Vjetarëve

Çështje Gjyqësore dhe Autorë të dënuar për vepra penale lidhur me shkatërrimin e pronës 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e çështjeve gjyqësore për veprat penale që përkojnë me Shkatërrim Prone nenet 150 deri 162 Kodi Penal. Këto vepra janë parashikuar në Kodin Penal si seksioni i tretë i

Cështje Gjyqësore dhe Autorë për vepra penale Mashtrime, 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin, vëllimin dhe dinamikën e veprave penale të Mashtrimit sipas çështjeve të gjykuara në dhjetë vite 2005-2015. Vepra penale të karakterit Mashtrim, janë të parashikuara nga Kodi Penal në kreun e

Cështje Gjyqësore dhe Autor të dënuar për vepra penale lidhur me vjedhjen 2005 – 2015

Open Data Albania po hulumton mbi trendin dhe vëllimin e  veprave penale Kundër Pasurisë dhe vepra penale në Sferën Ekonomike. Këto vepra penale janë një kapitull i veçantë i Kodit Penal dhe ndahen në tre seksione, konkretisht: Vje

Autorë të dënuar si shkaktarë dhe nxitës të vetëvrasjeve, 2004-2015

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e personave të proçeduar si autorë të nxitjes së vetëvrasjes. Ky hulumtim bazohet në raste të proceduara dhe autorë të dënuar nga gjykatat sipas nenit 99 të Kodit Penal “shkaktimi i vetëvrasj

Procedime Gjyqësore për raste të Mjekimit të Pakujdesshëm 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi tregues statistikorë që referojnë raste të procedimeve gjyqësore për Mjekim të Pakujdesshëm. Kjo vepër penale është parashikuar si e tillë në nenin 96 të Ligjit Penal të Republikës s

Procedime Gjyqësore për mosdeklarim dhe fshehje të pasurisë nga Funksionarë të Lartë Publik 2005-2015

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna statistikore për raste të procedimeve gjyqësore për veprat penale të parashikuara në nenin 257 / a Refuzimi për Deklarimin, Mosdeklarimin, Fshehje  ose Deklarimi i Rremë i Pasurive, Interes