2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Arsimi

Shoqëri Biznesi që funksionojnë si Universitete Jo publike Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton mbi shoqëri biznesi që veprojnë si Institucione të Arsimit të Lartë apo Universitete Jo Publike. Të dhënat janë marrë nga databaza e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Këto institucione funksionojnë dhe

Tarifat e shkollimit të sistemit Bachelor në universitetet publike në vitet akademikë 2010-2011 dhe 2015-2016

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim tarifat e shkollimit në Institucionet Publike të Arsimit të Lartëtë miratuara nga Këshilli i Ministrave për dy vite akademikë: 2010-2011 dhe 2015-2016. Në fokus janë vetëm tarifat e detyrueshme p

Shpenzimet për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në vitin 2014

Arsimi është cilësuar thuajse përherë si sektor prioritar i çdo projektbuxheti. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim realizimin faktik të shpenzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) për vitin 2014. Në buxhetin fillestar

Tarifa të detyrueshme për tu paguar për studime në Universitet Publike, viti akademik 2014 - 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi tarifat e studimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademik 2014 - 2015. Në shqyrtim janë marrë tarifat për studimet në Universitetin e Tiranës, Universitetin

Universiteti i Mjekësisë – Tarifa të detyrueshme për tu paguar për studime

Open Data Albania po hulumton mbi tarifat e studimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Mjekësisë. Ky universitet ka në përbërjen e tij 5 fakultete, siç janë Fakulteti i Mjekësisë, Fakulteti i Farmacisë,

Universitetin Politeknik të Tiranës - Tarifat e detyrueshme për tu paguar për studime

Open Data Albania po hulumton mbi tarifat e studimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Politeknik të Tiranës. Ky universitet ka në përbërjen e tij 6 fakultete, siç janë Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërti

Tarifat e detyrueshme për tu paguar për studime në Universitetin e Tiranës

Open Data Albania po hulumton mbi tarifat e studimit për ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës. Ky universitet ka në përbërjen e tij gjashtë fakultete, siç janë Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Faku

Buxheti i arsimit për frymë në vitet 2003-2014

Për të vlerësuar rëndësinë që i është dhënë arsimt ndër vite, Open Data Albania ka marrë në shqyrtim financimin e këtij sektori prioritar nga Buxhetit i Shtetit, për frymë të popullsisë. Ky tregues lejon të identifikohet se sa

Buxheti Faktik i  Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për Institucionet e Arsimit të Lartë Publik në Republikën e Shqipërisë në harkun kohor 2012-2013. Në të përfshihen shtatëmbëdhjetë universitete e akademi, buxheti

Dëmi ekonomik në universitete në vitet 2010-2012

Universitetet publike në vendin tonë financohen nga Buxheti i Shtetit dhe të ardhurat e veta, arsye për të cilën ato i nënshtrohen kontrollit të përdorimit të këtyre fondeve nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Open Data Albania ka marrë

Akreditimi i Institucioneve të Arsimit të Lartë, viti 2013

Akreditimi mund të përkufizohet si procesi nëpërmjet të cilit realizohet certifikimi i  besueshmërisë, autoritetit, mundësisë dhe aftësisë.  Në arsimin e lartë, akreditimi është një proces që siguron cilësinë, duke vle

Oferta e programeve të studimit nga Institucionet e Arsimit të Lartë Publik dhe Privat, 2013

Duke filluar nga viti 2002, tregu i arsimit të lartë në Shqipëri është ndarë midis Institucioneve të arsimit të lartë publik dhe private. Këto institucione ofrojnë programe të ndryshme në disa cikle studimi. Open data Albania hulumto

Numri i Institucioneve të Arsimit të Lartë në vitet 2002-2013

Arsimi i lartë publik gjatë dhjetëvjeçarit të fundit është karakterizuar kryesisht nga një ristrukturim i Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) ekzistuese kundrejt çeljes së universiteteve krejtësisht të reja. Ndërkohë Instituc