2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ekonomia

Eksporti dhe Renta Minerare për Metalet në Shqipëri dhe vende eksportuese  2010-2015

Open Data Albania po hulumton mbi vlera të eksporteve të mineraleve metalike dhe artikujve me bazë këto metale si dhe vlera të rentës minerare. Analiza është fokusuar në të dhëna për vitet 2010 – 2015 dhe ka tregues krahasimor për v

Taksa kombëtare, lloji dhe niveli i tyre, Janar 2015

Open Data Albania po hulumton mbi llojet e taksave kombëtare dhe nivelin e tyre. Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar, e përcakton taksën si një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit që paguhet nga çdo p

Renta minerare për Mineralet Metalike pas datës 1 janar 2015

Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar    Komente dhe Analiza: Open Data AlbaniaRenta minerare për Mineralet Metalike pas datës 1 janar  2015Burimi: Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar  

Taksa e Karbonit në Shqipëri 2015

Taksa e karbonit aplikohet mbi benzinën, gazoilin, qymyrin, solarin, mazutin, vajgurin dhe koksin e naftës, për ndotjen që i shkaktojnë ambientit. Niveli i kësaj takse për benzinën është 1,5 lekë/litër, ndërsa për të gjitha produkte

Taksa që aplikohet mbi Aktet (certifikatat civile) dhe Pullat 2015

Taksa e akteve dhe pullës mblidhet nga zyrat e gjendjes civile për shërbimet e ofruara qytetarëve. Këto taksa variojnë nga 50 lekë për lëshimin e certifikatave për përdorim brenda vendit dhe deri në 2000 lekë për regjistrimin e shtet

Taksat e Qarkullimit niveli i saj 2012 - 2015

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e Taksës së Qarkullimit mbi benzinën dhe naftën. Ligji nr.  9975, datë 28.7.2008 i azhornuar, e përcakton taksën si një pagesë e detyrueshme dhe e pakthyeshme në Buxhetin e Shtetit që paguh

Niveli i akcizës sipas produkteve 1 Janar 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi nivelin e akcizave në Republikën e Shqipërisë. Sipas legjislacionit në fuqi, akciza përcaktohet si një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar TVSH në Shqipëri, vendet e rajonit dhe BE

Open Data Albania po hulumton mbi shkallën e tatimit mbi vlerën e shtuar TVSH, në Republikën e Shqipërisë (RSH), vendet e rajonit dhe të BE-së. Ligji Nr. 92/2014 e përcakton tatimin mbi vlerën e shtuar si një tatim i përgjithshëm mbi

Borxhi për frymë në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim borxhin për frymë në vitet 2010-2015. Ai llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti me popullsinë në një kohë të caktuar. Burimi: Ministria e Financave dhe INST

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim koston e borxhit për frymë në vitet 2010-2015, e cila shpreh shumën e interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për huanë e marrë dhe ende të pashlyer në raport me popullsinë në një vit të c

Financimi i shëndetësisë për frymë nga Buxheti i Shtetit në vitet 2010-2015

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim shumën e shpenzuar nga Buxheti i Shtetit për shëndetësinë në raport me popullsinë në vitet 2010-2015. Financimi total për shëndetësinë nga Buxheti Shtetit përbëhet nga buxheti i alokuar për M

Buxheti i Shtetit sipas Funksioneve 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi Shpërndarjen e Buxhetit të Shtetit 2015 sipas Funksioneve. Burim i këtijë hulumtimi është Ligji Nr.160/2014, Për Buxhetin e Shtetit 2015. Buxhetimi për Funksion është bazuar në klasifikimin e sugjeruar

Shoqëri Aksionare që kanë pësuar Rritje dhe Zvogëlim të Kapitalit 1993 - 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me procesin e rritjes ose zvogëlimit të kapitalit në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Q