2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Qeverisje Lokale

Parti Politike Shqiptare si Subjekt në Procese Zgjedhore 2001 - 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e partive politike që janë regjistruar si subjekte në proceset zgjedhore të dekadës së fundit. Hulumtimi ka pasur si objekt partitë e regjistruara në gjashtë procese zgjedhore në periudhën kohor

Transferta e pakushtëzuar nga Buxheti Shtetit për Bashkinë e Tiranës

Bashkia e Tiranës është përfituesi kryesor i fondeve që shpërndahen nga Buxheti i Shtetit për Njësitë e Qeverisjes Vendore në formën e Transfertës së Pakushtëzuar (TP). Ndër vite, ajo ka përfituar të paktën 2-3 herë më shumë s

Transferta e pakushtëzuar për disa nga bashkitë kryesore në vend

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi 10 bashkitë që kanë përfituar transfertën e pakushtëzuar më të lartë për periudhën 2004-2012. Grafiku në vijim jep një pamje më të qartë të fondeve të përfituara ndër vite nga bashki

% e te ardhurave nga Pushteti Lokal ndaj Te ardhurave tatimore dhe ndaj Te ardhurave totale te Buxhetit 1993-2000

Te ardhurat nga Pushteti Lokal ne milione leke per periudhen 1993-200 paraqiten grafikisht: { "chartType":"ColumnChart", "chartName":"Chart 1", "dataSourceUrl":"https://docs.google.com/spreadsheet/tq?range=A4%3AB12&key=0Agylwmr5tEbVdFpPV

Transferta e pakushtëzuar për Pushtetin Vendor ndër vite

Transferta e pakushtëzuar është një fond i caktuar që i jepet pushtetit vendor nga Buxheti me qëllim kryerjen dhe përballimin e funksioneve dhe veprimtarive të tij. Së bashku me të ardhurat nga taksat që administrohen dhe mblidhen nga P

Të ardhurat nga Pushteti Lokal ndaj Totalit të të ardhurave të Buxhetit të Konsoliduar dhe Të ardhurave tatimore

Të ardhurat nga Pushteti Lokal (PL) janë një ndër tre kategoritë e seksionit Të të ardhurave tatimore në Buxhetin e Konsoliduar. Pavarësisht se Të ardhurat tatimore sigurojnë rreth 90% të Të ardhurave totale të Buxhetit, të ardhurat

Te ardhurat nga pushtetit lokal ndër vite

Bazuar në Tabelën Fiskale të Buxhetit të Konsoliduar, seksioni i Të ardhurave nga Pushtetit Lokal (PL) iu referohet taksave që mblidhen dhe administrohen nga Njësitë e Qeverisjes Vendore. Tre grupet kryesore të tyre janë: taksa mbi bizne

Ndërmarrjet ekonomike sipas shtrirjes në qarqe

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi shtrirjen e ndërmarrjeve ekonomike në qarqe. Qarku me më shumë ndërmarrje për vitin 2010 rezulton të jetë Tirana me 38,361 ndërmarrje të cilat përbejnë 38% të totalit prej 100,687 ndërmarr

Kryetarë Komune  me mandat të ripërsëritur 2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p

Raporte gjinore në listat e kryetarëve të komunave 2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p

Kryetar  komune  sipas kahut politik të subjektit që i kandidon 2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues pë

Komuna të fituara nga kandidat të të njëjtës forcë politke. Fenomeni bastion 2000-2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues për

Raporte gjinore në listat e kryetareve të bashkive  2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues