2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Ekonomia

Kursi i Këmbimit Valutor monedha të huaja kundrejt Lekut 2014

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me kursin e këmbimit valutor për vitin 2014. Kursi zyrtar i këmbimit të monedhave të huaja kundrejt lekut  përfaqësohet nga një vlerë e vetme dhe publikohet nga Banka e Shqipëris

Struktura e kontribuesve sipas sektorëve dhe karakterit të punësimit,  2008-2014

Open Data Albania po hulumton mbi strukturën e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore për vitet 2008-2014. Për kryerjen e analizës jemi bazuar në të dhënat statistikore për vitin 2014 të publikuara nga Instituti i Sigurimeve Sho

Kontribues në skemën e sigurimeve shoqërore në qytet dhe në fshat 2008-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore sipas çdo kategorie. Deri në vitin 2013, numri i kontribuesve të vetëpunësuar në bujqësi është llogaritur mbi bazën e

Shtetas të huaj të punësuar në Republikën e Shqipërisë 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me shtetas të huaj të pajisur me leje qëndrimi e që jetojnë e punojnë në Republikën e Shqipërisë për periudhën 2011-2014. Në vitin 2014 në vendin tonë raportohet se janë pajisur me leje punësim

Remitancat 2002-2014, origjina sipas vendeve

Open Data Albania ka analizuar dinamikën e remitancave për periudhën 2002-2014, dhe burimet e tyre në vitin e fundit. Remitancat janë shumë të rëndësishme për shumë vende në zhvillim si Shqipëria. Pas Investimeve të Huaja Direkte (IH

Paga mesatare mujore në sektorin shtetëror dhe privat, Shqipëria dhe vendet e rajonit

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e pagës mesatare mujore në sektorin shtetëror dhe atë privat. Paga mesatare mujore është paga bruto që merr një i punësuar në sektorin shtetëror/privat për punën që ka kryer. Kjo pagë përb

Normat e Interesit në Ekonominë Shqiptare 2009-2015

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi normat e interesit në Shqipëri bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, për periudhën 2009, deri në mars të vitit 2015. Norma e kredisë është një tregues i normës mesatare të kredi

Performanca e Eurobondit Shqiptar nëntor 2010 - maj 2015

Republika e Shqipërisë emetoi Eurobond-in e saj të parë në tregjet ndërkombëtare financiare më 4 nëntor 2010. Eurobond-i është një obligacion, pra një titull financiar me afat maturimi më shumë se një vit, i emetuar dhe tregtuar n

Eksportet, importet dhe bilanci tregtar sipas grupmallrave, 2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me eksportet, importet dhe bilancin tregtar sipas grupmallrave për vitin 2014. Sipas të dhënave të analizuara, peshën më të lartë të eksporteve të vendit tonë e zënë dy kategor

Eksporte sipas destinacionit dhe importe sipas origjinës, bilanci tregtar i RSH 2010-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar pwr vitin 2014. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksporte

Paga minimale në Shqipëri, rajon dhe Europë nga 1 Janar 2015

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi nivelin e pagës minimale në vend, Ballkan dhe Europë. Paga minimale është paga më e ulët që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas ose i huaj. Paga minimale për

Banka e Shqipërisë, performanca sipas  fitimit 1993 - 2015

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi fitimit e Bankës së Shqipërisë të transferuar në buxhetin e shtetit. Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit tonë dhe vepron në bazë të dispozitave të ligjit nr. 8269, dat

Të Ardhura  Buxhetore 2014 - 2015

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi të ardhurat në buxhetin e shtetit cilësuar si Të Ardhura Buxhetore dhe strukturën e tyre për vitet 2014-2015. Të ardhurat totale të buxhetit të shtetit përfshijnë të gjitha të ardhura