2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Popullsia

Popullsia në Shqipëri sipas seksit dhe grupmoshave

Shpesh ka mbizotëruar ideja se në botë ka më shumë femra se sa meshkuj. Në fakt, në një vështrim të përgjithshëm të përqindjes që zënë femrat ndaj popullsisë totale, rezulton se janë të rralla shtetet që kanë mbi 52% të për

Popullsia në Tiranë në vitet 2001-2009

Tirana është një ndër qytetet më të synuara për banim nga shqiptarët. Ndër vite ajo ka qenë mikpritëse e shumë të ardhurëve nga rrethet, por edhe shumë të tjerë janë larguar prej saj. Gjithsesi, ritmet e numrit të banorëve n

Popullsia urbane dhe rurale në vitet 1950-2050

Të dhënat mbi popullsinë që jeton në zonat urbane dhe rurale bëjnë pjesë në grupin e treguesve të Zhvillimit Rural ose/dhe Urban. Përgjithësisht, vendet e zhvilluara tentojnë të kenë një popullsi më të lartë në zonat urbane kra

Ritmet e Rritjes së Popullsisë në Kosovë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi rritjen e popullsisë në Kosovë, bazuar në të dhënat e Entit të Statistikës së Kosovës (ESK). Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, rezulton se numri i popullsisë së Kosovës ka ndryshuar si m

Popullsia totale në vitet 1998-2010

Në bazë të të dhënave zyrtare, popullsia në Shqipëri deri në datën 1 janar, 2010 ishte 3.195.000 banorë. Ajo është vetëm 4.3% më e lartë se sa në vitin 1998 dhe sic mund të shikohet edhe nga grafiku, rritja ndër vite ka qenë me rit

Pjesëmarrja e femrave në politikë 1990-2010

Pjesemarrja e femrës në poltikë dhe akoma më tej, përqindja e femrave në parlament është një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili së bashku me raportin e femra/meshkuj të regjistuar në shkollën fillore, të mesme dhe të

Numri i Përdoruesve të Internetit në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e përdoruesve të internetit në Shqipëri, bazuar në të dhënat e Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (ITU). Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, rezulton se numri i përdoruesve t

Treguesit e Punësimit Sipas Gjinive në Shqipëri

Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë. Open Data Albania ka kryer

Pensionet e Pleqërisë në Qytet dhe Fshat

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pensionin mesatar dhe minimal në fshat dhe qytet në Shqipëri gjatë dhjetëvjeçarit të fundit. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT, mbi pensionin mujor të individëve që e përfitojnë atë.