2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ekonomia

Të punësuar në Sistemin Bankar 2014

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me tregun e punës në sistemin bankar, konkretisht numrin e personave të punësuar në banka të nivelit të dytë me vitin 2014. Të dhënat e marra nga Shoqata Shqiptare e Bankave na vijnë n

Subjekte të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës BQK 2014

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me subjekte financiare të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës në vitin 2014. Subjektet financiare që licencohen nga kjo bankë janë Bankat Komerciale, Fondet Pensionale, Kompanitë e Sig

Fitimi Vjetor, Banka të Nivelit të Dytë 2012 - 2014

Open Data Albania po hulumton mbi Fitim Vjetor Përpara Tatimit për Banka të Nivelit të Dytë. Të dhënat janë hulumtuar sipas tabelave të pasqyrave kontabël të dorëzuara nga shoqëritë Banka pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit Q

Subjekteve punëdhënëse sipas formës ligjore, shpërndarjes në qarqe dhe numrit të të punësuarve 2010-2014

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e subjekteve edhe kategorizimin e tyre sipas formës ligjore, shpërndarjes në qarqe dhe grupimit sipas numrit të të punësuarve. Me Subjekt Punëdhënës do të kuptojmë çdo subjekt që ushtron një v

Kredi Bankare të Tatimpaguesve të Mëdhenj nën faliment Shtator 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me subjekte të kategorisë së tatimpaguesve të mëdhenj të cilët janë nën faliment si dhe detyrimet që ata kanë ndaj sistemit bankar. Sipas legjislacionit tatimor administrata tatimore kërkon në gjyk

Subjekte Tregtare nën faliment, Shtator 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me subjektet e falimentit në Republikën e Shqipërisë. Sipas legjislacionit tatimor administrata tatimore kërkon në gjykatë fillimin e procedurave të falimentimit nëse tatimpaguesi ka 2 vjet që ka kalu

Subjekte nën barrë siguruese e hipotekore për detyrime tatimore të papaguara në afat, 31 gusht 2015

Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me subjektet tatimpaguese, të cilat në 31 Gusht 2015 kanë rezultuar nën masa bllokuese të pasurisë për detyrime tatimore të papaguara në afat. Bazuar në legjislacionit tatimor, të gjithë tatimpague

Raporti gjinor në pronësinë apo administrimin e Njesive Ekonomike 2005-2014

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raporte gjinore në administrimin apo pasjen në pronësi, të njesive ekonomike aktive në vitet 2013-2014. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekonomi

Banka Qendrore - Paraja dhe Ekuivalentet e saj 2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat mbi paranë dhe ekuivalentet e saj 2014. Sipas Bankës së Shqipërisë ekuivalente të parasë konsiderohen llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat maturimi më të shkurtër se tre muaj, si dhe

Çmimi i naftës me pakicë në Shqipëri dhe në botë 1998-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhëna lidhur me çmimin e naftës për konsumatorin me pakicë në vendin tonë dhe në botë për 2014. Në periudhën 1998 – 2014, në gjithë rruzullin tokësor çmimi i naftës është rritur mesataris

Rezerva Valutore në monedhë të huaj 2005-2014

Open Data Albania ka analizuar dinamikën e rezervës valutore në dekadën e fundit. Rezerva valutore është rezerva në monedhë të huaj që manaxhohet nga Banka e Shqipërisë kryesisht për mbulimin e nevojave të vendit për monedhë të hu

Subjekte të licencuara nga Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit 2015, Seli dhe Kapital Themeltar

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me subjektet financiare që janë licencuar nga Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit në Gusht 2015. Ky institucion përveçse licencon edhe mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë e sub

Borxhi i Jashtëm Bruto ne Vitet 2007-2015

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e borxhit të jashtëm bruto për periudhën 2007-2015, dhe dinamikën e këtij borxhi në vitin e fundit.  Borxhi i jashtëm bruto nënkupton gjithë borxhin e jashtëm që ka një ekonomi. Ai përfshi