2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ekonomia

Konsumi Mujor i Familjes Shqiptare në Vitet 2007-2014

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të konsumit mujor të familjes shqiptare për periudhën 2007-2014. Konsumi privat, ose e quajtur ndryshe edhe konsumi final i familjeve, përbëhet nga shpenzimet totale të mallrave dhe shërb

Vlera të Konsumi Privat në Ekonomi 2004-2014

Open Data Albania ka analizuar ecurinë e treguesit të konsumit privat në ekonominë shqiptare për periudhën 2004-2014. Konsumi i është i lidhur me Produktin e Brendshëm Bruto PBB. PBB e një ekonomie mund të matet në disa mënyra. Njëra

Shpenzimet për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit në vitin 2014

Arsimi është cilësuar thuajse përherë si sektor prioritar i çdo projektbuxheti. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim realizimin faktik të shpenzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit (MAS) për vitin 2014. Në buxhetin fillestar

Shpenzimet për Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim buxhetin e alokuar për Ministrinë e Shëndetësisë në vitin 2014 dhe realizimin faktik të tij. Në Buxhetin Fillestar 2014, fondet për Ministrinë e Shëndetësisë ishin 33.97 miliardë lekë apo 2.1

Telefonia fikse dhe celulare, Numri i Përdoruesve dhe të Ardhura Vjetore 2004-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me të dhëna për telefoninë fikse dhe celulare në periudhën 2004-2014. Sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare AKEP, gjatë këtyre viteve ka pasur ndryshime si në numrin e përdoruesve

Detyrime financiare ndaj Autoritetit të Mediave Audiovizive 31 dhjetor 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me detyrime financiare që operatorët e shpërndarjes së medias audiovizive kanë ndaj AMA-s. Në këtë vit rezultojnë gjithsej 271 296 702 lekë detyrime financiare ndaj autoritetit AMA. Nga këto 97 820 9

Prodhimi dhe konsumi i duhanit dhe cigares 2005-2014

Open Data Albania ka përditësuar të dhëna mbi prodhimin, importin dhe eksportin e duhanit gjatë dhjetë viteve të fundit. Të dhënat janë pjesë e statistikës zyrtare. Informacioni mbi prodhimin vendas është statistikë e agreguar nga p

Realizimi i investimeve publike në vitin 2014

Investimet publike janë një ndër elementët më kryesorë që ndikojnë në zhvillimin ekonomik të një vendi. Open Data Albania ka marrë në analizë realizimin faktik të tyre në vitin 2014, duke i vendosur në raport me disa tregues të t

Shpenzimet e Buxhetit për kompensimin e ish-të përndjekurve politikë 2013-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim shpenzimet e parashikuara dhe pagesat që janë bërë nga Buxheti i Shtetit për kompensimin e ish-të përndjekurve politikë në vitet 2013-2015. Në vitin 2013 ishin parashikuar 3 miliardë lekë për k

Koeficienti i realizimit të shpenzimeve totale të Buxhetit në vitin 2014

Shpenzimet e buxhetit faktik përgjatë vitit 2014 qenë 95.2 për qind ose 19.08 miliardë lekë më të ulëta se sa plani. Shpenzimet totale faktike qenë 437.32 miliardë lekë ndërsa plani fillestar i vitit qe 456.40 miliardë lekë.Koefiçi

Përfitues nga Falja e Gjobave sipas ligjit pas zgjedhor për 1 mars – 31 gusht 2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me tatimpagues përfitues nga falja e gjobave në zbatim të Ligjit 39/2014 "Për faljen e dënimeve administrative në formën e gjobave, të vëna në bazë të kontrolleve dhe verifikimeve tatimore, të krye

Depozita Bankare të Siguruara në rast Likuidimi të Detyruar të Institucioneve Banka 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi raportin e depozitave te siguruara kundrejt totalit te depozitave. Depozitat e siguruara janë të kompesueshme në rast likuidimi të detyruar të institucionit financiar ku është bërë depozitimi i shumës.

Investime të Huaja Direkte IHD në Kosovë sipas shtetit të origjinës 31.06.2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna për Investime të Huaja Direkte IHD, në Kosovë sipas shtetit të origjinës. Investimet e huaja direkte janë tregues i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të ekonomisë. Gjatë v