2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Popullsia

Shuma e borxhit për frymë në vitet 2010-2013

Si një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili ndihmon në gjykimin e aftësisë paguese së një shteti për të shlyer borxhin e tij, “shuma e borxhit për frymë” paraqet një interes të vecantë për t’u marrë në shqyrtim.

Martesa dhe divorce 1990-2008

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e martesave dhe divorceve të shënuara në regjistrin kombëtar të gjendjes civile në vitet 1990 – 2000. Nga të dhënat konstatohet se numri i martesave në këto vite ka ardhur gradualisht në ulje

Numri i vdekjeve për 100 mijë banorë sipas sëmundjes shkaktare 1993 – 2009

Numri i vdekjeve për 100 mijë banorë sipas sëmundshmërisë, është një tregues tepër interesant dhe i rëndësishëm. Ky tregues ndihmon për të kuptuar jo vetëm sëmundjet që paraqesin më tepër rrezikshmëri për popullsinë e një v

Nxënës të regjistruar në arsimin nëntë vjeçar sipas gjinive 1991 – 2010

Tkurrja e popullsisë në dy dekadat e fundit ka dhënë rezultate të ndjeshme edhe tek numri i nxënësve që regjistrohen vit pas viti për të ndjekur arsimin nëntëvjeçarë. Open Data Albania ku hulumtuar mbi numrin e nxënësve që regjist

Çështje Penale për Vrasje në Shqipëri. 1995 -2010

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e çështjeve të regjistruara nga sistemi i drejtësisë për krimin e vrasjes. Ky numër bazohet tek të dhëna mbi çështje për të cilat ka pasur denoncim dhe ka filluar një procedim penal. Statisti

Krimi kundër pasurisë. Vjedhje 2008 – 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë, kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër pasurisë në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithsh

Krime të rënda kundër jetës. Vrasje 2008 - 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër jetës në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme t

Migrimi Neto (1976-2010)

Migrimi Neto është tregues që i referohet numrit total të personave që hyjnë në territorin e një shteti pakësuar me numrin total të personave që largohen nga territori i shtetit, shtetas dhe joshtetas.Open Data Albania ka hulumtuar mbi

Refugjatet Shqiptar (1990-2010)

Refugjatët janë ata individë që kanë aplikuar dhe kanë marrë Status të Refugjatit në territorin e një shteti të caktuar. Kërkesat për azil dhe Status të Refugjatit janë të përcaktuara në Konventa dhe Protokolle të njohura në ra

Persona me Status të  Refugjatit në  Republikën e Shqipërisë (1994-2010)

Refugjatët janë ata individë që kanë aplikuar dhe kanë marrë Status të Refugjatit në territorin e një shteti të caktuar. Kërkesat për azil dhe Status të Refugjatit janë të përcaktuara në Konventa dhe Protokolle të njohura në ra

Gjendja e migrimit (1965-2010)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi Gjendjen e Migrimit (International Migrant Stock). Sipas përcaktimit të Bankës Botërore, gjendja e migrimit është numri i njerëzve të lindur në një vend të ndryshëm nga vendi në të cilin j

Kostoja e borxhit për frymë në vitet 1998-2012

Borxhi i marrë nga një shtet për të financuar një pjesë të shpenzimeve të tij, qofshin këto shpenzime korrente apo kapitale, shoqërohet me lindjen e detyrimit për pagimin e interesave, i cili shpesh njihet edhe si kosto e borxhit. Kosto

Numri i kontratave të  internetit nëpërmjet lidhjeve broadband

Lidhja Broadband është një nga mënyrat nëpërmjet të cilave mundësohet përdorimi i internetit. Brenda këtij indikatori përfshihen kontratat e lidhura për sigurimin e internetit nga: një modem, i cili i është bashkangjitur një rrjeti