2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ceshtje

HIV dhe AIDS në Shqipëri periudha 1993-2010

AIDS është cilësuar si një ndër sëmundjet më problematike të viteve të fundit. Në mungesë të një kure për shërim, parandalimi ngelet mbrojtja më e mirë prej saj. AIDS mund të godasë të gjithë, të rinj, të rritur por edhe fë

Remitancat në Shqipëri dhe Kosovë

Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim nga jashtë vendit. Këto lloj transfertash janë një ndër komponentët e llogarisë korrente në bilancin e pagesave.Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me nivelin e remitancave g

Statistika mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale te Gjyqësorit ne RSh 2004-2009

Statistika mbi çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për vepra penale që lidhen me korrupsion shpërdorim dhe abuzim në detyrë apo në funksion publik. 1.1-Dinamika. Numri i çështjeve dhe autorëve për këtë grup veprash penale

Stoku i Borxhit Publik të Shqipërisë

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Open Data Albania, ka kryer një hulumtim, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Fin

Borxhi Publik i Shqipërisë Sipas Afatit të Maturimit

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Borxhi publik mund të shlyhet brenda 1 viti (borxh afatshkurtër), ose pas më shumë se 1 viti (borxh afatgjatë

Borxhi Publik i Brendshëm dhe i Jashtëm i Shqipërisë

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Borxhi publik mund të emetohet brenda vendit dhe mbahet nga rezidentë (borxhi i brendshëm), ose jashtë vendit

Krime elektorale 9 vite me pare

Krime elektorale

Kodi Penal aktual përmban tetë nene ku parashikohen vepra apo kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Ndërsa Kodi Zgjedhor në dy nene të tij përkufizon si veprime të dënueshme akte si votimi më shumë se një herë apo brakti

Kosova, një shembull i mirë në rajon për përfaqësimin e femrave në Parlamentin Kombëtar

Përqindja e vendeve në parlamentin kombëtar të mbajtura nga femrat është një idikator i thjeshtë, i cili llogaritet si raport i numrit të femrave deputete ndaj totalit të deputetëve. Duke qenë se parlamentet mund të jenë të organizua

Pjesëmarrja e femrave në politikë 1990-2010

Pjesemarrja e femrës në poltikë dhe akoma më tej, përqindja e femrave në parlament është një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili së bashku me raportin e femra/meshkuj të regjistuar në shkollën fillore, të mesme dhe të

Treguesit e Punësimit Sipas Gjinive në Shqipëri

Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë. Open Data Albania ka kryer

Investimet e Huaja Direkte në Shqipëri Krahasuar me Rajonin

Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm i flukseve të kapitalit dhe zhvillimit të një ekonomie. Investimet e huaja direkte, përfshijnë investimet e individëve dhe institucioneve të huaja në ekonominë vendase

Financimi i Partive Politike, Shoqatave dhe Organizatave të Veteranëve me Status

Buxheti i Shtetit financon nëpërmjet një zëri të quajtur “Partitë Politike” tre kategori: Partitë Politike, Shoqatat dhe Organizatat e Veteranëve me Status.   Burimi i të dhënave: Ministria e FinancavePërpunimi dhe komente

Pensionet e Pleqërisë në Qytet dhe Fshat

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pensionin mesatar dhe minimal në fshat dhe qytet në Shqipëri gjatë dhjetëvjeçarit të fundit. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT, mbi pensionin mujor të individëve që e përfitojnë atë.