2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Popullsia

Të mitur, të moshuar dhe gra me nevoja të veçanta në institucione të kujdesit social 2006 - 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me numrin e personave, rezident në institucionet e përkujdesit shoqëror. Këto institucione funksionojnë me qëllim përkujdesin për disa individ pjesëtarë të grupeve sociale si të moshuar, fëmij

Persona me Aftësi të Kufizuar PAK, numri dhe fondi i pagesës 2006-2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me personat që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar. Hulumtimi zbardh në numër personat e njëkohësisht vlerën ekonomike që u jepet. Persona me aftësi të kufizuar konsiderohen persona q

Ndihmë ekonomike për familje me grupe vulnerabël 2012

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e familjeve që u përkasin grupeve vulnerabël si: familje rome apo familje me kryefamiljarë një grua dhe që trajtohen me ndihmë ekonomike për pamjaftueshmëri fondesh. Familje të varfra apo familje

Ndihma ekonomike për familjet në nevojë (2006 – 2013)

Open Data Albania po hulumton mbi ndihmën ekonomike mbi familjet. Me “Ndihmë ekonomike” kuptohet mbështetja në para dhe natyrë për individët me status të veçantë dhe për familjet në nevojë. Programi i Ndihmës Ekonomike nisi në f

Popullsia sipas gjinisë. Census 2001 dhe 2011.

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi të dhëna për popullsinë sipas gjinisë dhe grupmoshave në Shqipëri për vitet 2001 dhe 2011. Të dhënat janë marrë nga censuset dhe janë publikuar nga Instituti i Statistikave.  Në v

Popullsia sipas grupmoshave. Censuse 2001 / 2011.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi popullsinë sipas grupmoshave. Të dhënat janë nga Instituti i Statistikave, përkatësisht censusi i kryer në prill 2001 dhe censusi i kryer në tetor 2011. Të dhënat për popullsinë sipas grupmo

Inflacioni sipas grupeve kryesore tё tё mirave dhe sherbimeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me inflacionin mujor të ndarë sipas grupeve kryesore të të mirave dhe shërbimeve në tregun shqiptar. Grupet kryesore të këtyre të mirave dhe shërbimeve janë: “Ushqime dhe pije joalkoolik

Mbajtesit e borxhit tё brendshem 2012

Stoku i borxhit të brendshëm publik ndahet mes Bankës sё Shqipërisë, Raiffeisen, Bankave tё tjera, Institucioneve Jobanka dhe Individëve. Open Data Albania ka përditësuar tё dhënat lidhur me mbajtësit e borxhit të bren

Financimi nga Buxheti i Shtetit për 'Ish të përndjekurit politik' në vitet 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi mbështetjen financiare që ka dhënë Buxheti i Shtetit për “Ish të përndjekurit politik” që nga viti 2005, në vlerë totale dhe si përqindje ndaj PBB-së. Për këtë arsye u morën në shqy

Minoritetet etnike në Shqipëri

Open Data Albania ka bërë një hulumtim mbi popullatën e minoriteteve kombëtare dhe kulturore në Shqipëri. Të dhënat statistikore për minoritetet janë mbledhur nga disa burime, përgjithësisht publikime të Institutit të Statistikave,

Popullsia sipas religjionit, 1923-2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi përkatësinë fetare të popullsisë në shtetin shqiptar. Të dhënat i përkasin viteve 1923, 1927 dhe 2011. Të dhënat e viteve 1923 dhe 2011 i përkasin censuseve ndërsa ato të vitit 1927 i për

Popullsia në Shtetin Shqiptar 1870-2011

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi popullsinë në territorin e shtetit shqiptar. Të dhënat datojnë nga shekulli XIX përkatësisht viti 1870, vit për të cilin deklarohet treguesi statistikor më i hershëm, për të vijuar deri

Kostoja e borxhit për frymë në vitet 2010-2013

“Kostoja e borxhit për frymë” llogaritet si raport i shpenzimeve të interesave totale, që paguhen nga Buxheti për borxhin e marrë dhe ende të pashlyer, me popullsinë gjatë një viti të caktuar. Ai është një indikator shumë i rën