2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ekonomia

Primi i Riskut, normat e interesit për kreditë dhe depozitat Mars 2016

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me normat njëvjeçare të interesit në Shqipëri gjatë periudhës  Dhjetor 2010 – Mars 2016. Norma e depozitave paraqet normën mesatare të depozitave të reja me afat maturimi për një vit.Nor

Mbajtës të Borxhit të Brendshëm 2010-2015, Banka dhe Institucione Financiare

Open Data Albania po hulumton mbi strukturën e borxhit të brendshëm duke detajuar vlera sipas mbajtësve të tij në vitet 2010-2015. Stoku i borxhit të brendshëm përbëhet nga bonot e thesarit dhe obligacionet të cilat janë instrumente af

Tregu i Sigurimeve dhe raporti i dëmeve të paguara kundrejt primeve 2015

Open Data Albania po përditëson të dhëna lidhur me raportin e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit kundrejt primeve të akumuluara sipas kategorisë së sigurimit. Raporti bazohet në të dhënat e publikuara nga Autoriteti i Mbikëq

Deficiti Buxhetor në vitet 1993-2016

Deficiti Buxhetor përcaktohet si një gjendje financiare, në të cilën shpenzimet tejkalojnë të ardhurat. Prej vitesh, Deficiti ka qenë karakteristikë e qeverive, situatë që ka rezultuar në rritje të vazhdueshme të stokut të borxhit.

Banka Qendrore, Monedha dhe kartëmonedha në qarkullim 2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me paranë e emetuar, kartëmonedha dhe monedha që përdoren si mjet shkëmbimi në Republikën e Shqipërisë për vitin 2015. Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë si autoriteti i

Buxheti i Shtetit për Funksionin Mbrojta Sociale dhe  Transferta për Individ dhe Familje 2011-2016

Open Data Albania ka hulumtuar mbi Shpërndarjen e Buxhetit të Shtetit për funksionin buxhetor Mbrojtja Sociale. Mbrojtja sociale është tërësia e mekanizmave të ndihmës që u lejon individëve ose familjeve të përballojnë financiarisht

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2016

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim koston e borxhit për frymë në vitet 2010-2016. Ky indikator llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për kredinë e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e v

Borxhi për frymë në vitet 2010-2016

Borxhi për frymë është një indikator që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikator

Raporti borxh i brendshëm publik me kreditim privat 2010-2015

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me raportin borxhi i brendshëm dhe kreditimi për vitet 2010-2015. Borxhi i brendshëm është borxhi i marrë nga qeveria qendrore për përmbushjen e nevojave të saj financiare afatshkurtra apo afatgja

Banka e Shqipërisë, Fitimi Transferuar në Buxhetin e Shtetit 2015-2016

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me fitimin e Bankës së Shqipërisë të transferuar në buxhetin e shtetit. Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit tonë dhe vepron në bazë të dispozitave të ligjit nr. 8269,

Investime të Huaja Direkte dhe Remitanca 2015

Open Data Albania bazuar në të dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë po përditëson vlera të Remitancat dhe Investimet e Huaja Direkte IHD,  me vitin 2015. Në një analizë të shtrirë në harkun kohor 2002-2015 vërehet që gja

Depozitat bankare sipas depozituesve 1993-2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me dinamikën e depozitave bankare me apo pa afat në Republikën e Shqipërisë me vitin 2015. Depozita pa afat konsiderohen depozitat ku personat fizikë apo juridikë  mund të mbajnë p

Kategori të Subjekteve Ekonomike të regjistruara 2015. Raporte gjinore, shpërndarje territoriale dhe  shtetësia e themeluesit

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna që përkojnë me subjekte të reja me aktivitet ekonomik dhe shoqëri biznesi të regjistruara në vitin 2015 pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit QKR. Analiza po tenton të hulumtojë struktur