2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Qeverisje Lokale

Shpërndarja e Shoqërive Aksionare ne Rrethe, numri dhe vlera e kapitalit ekstrakte QKR qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend sipas shpërndarjes në rrethe. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë burim të dhëna të ekst

Transferta e pakushtëzuar për disa nga bashkitë kryesore në vend në vitet 2013-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim 10 bashkitë që kanë përfituar vlerat më të larta të transfertës së pakushtëzuar sipas formulës së përcaktuar në Ligjin e Buxhetit në vitet 2013-2014. Grafiku në vijim paraqet fondet e shpër

Shpenzimet faktike të Bashkisë Fier, janar - qershor 2014 vs 2013

Open Data Albania (ODA) ka hulumtuar mbi shpenzimet faktike të realizuara nga Bashkia Fier në 6-mujorin e parë të viteve 2013 dhe 2014, bazuar në të dhënat e raportuara nga Drejtoria e Operacioneve të Thesarit në Ministrinë e Financave, t

Lejet mjedisore për shfrytëzimin e formacioneve shkëmbore dhe inerteve në vitet 2012-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim lejet mjedisore të miratuara nga Ministria e Mjedisit për kryerjen e aktiviteteve që lidhen me shfrytëzimin e gëlqeres, gipsit, gurëve, argjilës, inerteve malore dhe lumore, rërës, zhavorrit, beton

Energjetika - Lejet mjedisore në vitet 2012-2014

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim lejet mjedisore të miratuara nga Ministria e Mjedisit për ushtrimin e aktiviteteve që lidhen me sektorin e energjetikës në periudhën janar 2012 – prill 2014.  62 leje janë miratuar në vitin 2

Lejet mjedisore për grumbullim, depozitim dhe riciklim 1 janar 2012- 30 prill 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi lejet mjedisore të miratuara nga Ministria e Mjedisit për aktivitete si grumbullim vajrash, hidrokarburesh, plastike, skrapi, inertesh, automjetesh, baterish, mbetje urbane, mbetje spitalore si dhe riciklimin e

Lejet mjedisore për shfrytëzimin  e kromit dhe metaleve në vitet 2012-2014

Lejet mjedisore për aktivitetet që lidhen me shfrytëzimin e kromit, hekur-nikelit, bakrit, etj, përbëjnë një nga kategoritë kryesore në totalin e lejeve mjedisore të miratuara nga Ministria e Mjedisit në periudhën 2012 – prill 2014.&

Lejet për shfrytëzim dhe punime me pasoja mjedisore, 1 janar 2012 – 30 prill 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi lejet mjedisore të shqyrtuara nga Ministria e Mjedisit në periudhën 1 janar 2012 – 30 prill 2014 për kryerjen e aktiviteteve të ndryshme. Në total për periudhën  janë trajtuar 1369 procedura për

Ndërtime të reja sipas ndarjes territoriale 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e lejeve të ndërtimit për ndërtesat e reja në Republikën e Shqipërisë sipas qarqeve. Gjatë vitit 2013 qarku me numrin më të lartë të lejeve të ndërtimit të lëshu

Eksplorimi, rezervat dhe eksportet e bakrit 2005 - 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi ecurinë e eksporteve të bakrit, një prej mineraleve më të rëndësishëm dhe të çmuar që nxirret nga nëntoka shqiptare. Ky mineral eksportohet drejt tregjeve të huaja. Sipas të dhënave të autoritetev

Përfaqësimi i gruas në Kuvend, Mars 2014

Open Data Albania po kryen një hulumtim lidhur me pjesëmarrjen e femrave në politikë në funksion të promovimit të barazisë gjinore dhe fuqizimit të rolit të femrës në funksione përfaqësuese. Në Mars të vitit 2014, Kuvendi i Shqipë

Buxheti Faktik për Burgjet 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me buxhetin faktik të shpenzuar për shërbimin në burgjet e Republikës së Shqipërisë në harkun kohor 2012-2013. Në të përfshihen njëzet e dy burgje, ambiente paraburgimi e institute riedukimi, Drejt

Shpenzimet të Bashkisë dhe Njësive Bashkiake Tiranë, 2012-2013

Open Data Albania po hulumton mbi shpenzimet buxhetore faktike të kryera nga njësitë bashkiake dhe Bashkia e Tiranës në vitet 2012 dhe 2013. Ky buxhet ka të bëjë me vlerën e çdo transaksioni të urdhëruar dhe ekzekutuar nga institucioni