2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Shendetesia

Cilësia e ajrit – Indikatorët për NO2 dhe SO2

Ndotësit e ajrit mund të jenë grimca pluhuri, kimikate apo materiale biologjike, të cilat kanë efekte mbi organizmin e njeriut, mjedisin apo atmosferën. Disa nga grupet më të rëndësishme të indikatorëve të cilësisë së ajrit jan

Tregues të Sistemit Shëndetësor në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi disa tregues të sistemit shëndetësor në Shqipëri, si dhe krahasimin me vendet e rajonit për këta tregues. Të dhënat bazohen në statistikat e Bankës Botërore dhe Organizatës Botërore të Sh

HIV dhe AIDS në Shqipëri periudha 1993-2010

AIDS është cilësuar si një ndër sëmundjet më problematike të viteve të fundit. Në mungesë të një kure për shërim, parandalimi ngelet mbrojtja më e mirë prej saj. AIDS mund të godasë të gjithë, të rinj, të rritur por edhe fë

Shpenzimet e sektorit privat dhe publik për shëndetësinë (1995-2009)

Shpenzimet totale për shëndetësinë llogariten si shuma e shpenzimeve publike dhe private të bëra për shëndetësinë. Ato mbulojnë shërbimet shëndetësore (parandaluese dhe kuruese), aktivitetet e planifikimit familjar, ndihmat emergjente

Raport krahasimor i Shqipërisë me vendet e rajonit për % e Shpenzimeve Totale për Shëndetësinë ndaj PBB-së dhe Shpenzimeve Totale për Shëndetësinë për frymë (per capita)

(Me siper grafiku i shpenzimeve per fryme /US$)Dy nga indikatorët më të rëndësishëm që flasin për rëndësinë që i jep një shtet shëndetësisë janë % e Shpenzimeve Totale për Shëndetësinë ndaj PBB-së dhe Shpenzimet Totale

Raport krahasimor i Shqipërisë me vendet e rajonit për peshën që zënë Shpenzimet për Shëndetësinë në Buxhetin e Shtetit

Agjentët financues, të cilët shpenzojnë për shëndetësinë në një vend mund të jenë publik ose privat. Sektori publik, nëpërmjet institucioneve të tij, kryen shpenzime për investime, paga, mirëmbajtje, rimbursim ilacesh,

Të ardhurat e Institutit të Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor nga kontributet për periudhën 2000-2011

Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) është një ndër institucionet më të rëndësishme të sistemit shëndetësor në vend. Ai u krijua në vitin 1995, pas vendimit të qeverisë shqiptare për të ndërtuar një sistem fi

Buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë në periudhën 2003-2011

Shëndetësia është një ndër cështjet më të ndjeshme për të gjithë qytetarët, pasi ndikon drejtpërsëdrejti në cilësinë e jetës. Si e tillë, vëmendja ndaj menaxhimit të fondeve publike për këtë sektor merr një rëndësi të v

Shpenzimet e ISKSH-së dhe mbështetja e tij nga Buxheti i Shtetit në periudhën 2000-2011

Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor (ISKSH) në periudha të ndryshme kohore ka pasur përgjegjësi të caktuara për ofrimin e shërbimeve shëndetësore në vend. Në varësi të këtyre funksioneve ka qenë edhe buxheti i administr