2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Popullsia

Niveli i Pagës për Zyrtarë dhe Përfaqësues të Lartë Shtetërorë 2014

Open Data Albania po hulumton mbi pagat në institucionet e pavarura kushtetuese dhe në institucionet e tjera të pavarura të krijuara me ligj. Institucione kushtetuese dhe institucione të tjera të pavarura, të krijuara me ligj janë: Institu

Norma e Sigurimeve Shëndetsore dhe Siguimeve Shoqërore në RSh dhe Rajon

Open Data Albania po hulumton mbi normën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vendin tonë dhe vendet e rajonit. Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore janë pagesa të detyrueshme, për të gjithë pers

Vdekshmëria sipas llojit të traumës shkaktare

Open Data Albania po hulumton mbi të dhëna që kanë të bëjnë me numrin e individëve të cilët kanë humbur jetën prej traumave të ndryshme. Analiza bazohet në të dhënat e Bankës Botërore dhe Organizatës Botërore të Shëndetësis

Te dhena mbi moshen ligjore te daljes ne pension, ne vendet e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim

Mosha zyrtare e pensionimit, burrat  {"dataSourceUrl":"//docs.google.com/spreadsheet/tq?key=0Agylwmr5tEbVdHlIQW13aHdPaXk5TEJxUzJIbTN5WUE&transpose=0&headers=1&range=C3%3AF38&gid=0&pub=1","options":{"vAxes":[{"useFormatFromData":true,"minValue

Mosha e daljes në pension në Shqipëri dhe në vendet e OECD

Open Data ka bërë një hulumtim mbi moshën e pensionit efektive dhe ligjore në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera, në rastin konkret, vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, (OECD). Të dhënat janë ma

Mosha mesatare, Ritmi i plakjes së popullsisë Shqipëri dhe Vende te EU 2001 - 2011

Open Data Albania ka bërë një hulumtim krahasues të moshës mesatare në Shqipëri gjatë njëzet viteve të fundit dhe moshës mesatare të vendeve anëtare apo kandidate për anëtarësim të Bashkimit Europian.  Të dhënat për Shqip

Të punësuar sipas kategorisë vlerë page mujore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e të punësuarve në vend sipas kategorisë së tyre të pagës. Hulumtimi synon të shprehë se sa është numri dhe pesha e të punësuarve sipas vlerës së pagës mujore që ata deklarohen. Të dhëna

Vdekshmëria  për moshën 0 deri 5 vjec në Republikën e Shqipërisë dhe Rajon 1990 - 2012

Open Data Albania po hulumton mbi vdekshmërinë e fëmijëve të moshës 0 deri 5 vjeç. Treguesi i vdekshmërisë së fëmijëve 0 deri 5 vjeç përllogaritet si numri i fëmijëve që vdesin në këtë moshë në raport me çdo njëmijë lindje

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitet 1998-2012. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plot

Pensione të shtetit në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve të shtetit gjithsej, sipas llojit të përfitimit dhe sipas ndarjes gjinore për vitet 1998-2012. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë n

Trendi gjinor sipas moshës mesatare të martesave 1955 - 2011

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi moshën mesatare të martesës së shqiptarëve për periudhën 1955-2011. Të dhënat për periudhën 1955-1985 janë përllogaritur nga studiuesit Jane Falkingham dhe Arjan Gjonça, publikuar në revi

Pjesëmarrja në votim në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi pjesëmarrjen në votime në zgjedhjet  për organe të qeverisjes vendore 8 maj 2011. Për të hulumtuar mbi pjesëmarrjen, janë konsideruar  tregues për votues sipas regjistrit të zgjedhësve; votu

Popullsia sipas qarqeve,  densiteti dhe urbanizimi 2001-2013

Open Data Albania ka kryer një analizë mbi popullsinë banuese sipas qarqeve në Shqipëri për periudhën 2001-2013. Shpërndarja gjeografike e popullsisë përbën një informacion të rëndësishëm në vendimmarrje, veçanërisht kur bëhet