2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Korporata/Shoqeri Biznesi

Origjina e Personave Juridik Aksionar të Shoqërive Aksionare në Vend - Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me personat juridik (shoqëritë tregtare, institucione apo organizma jo fitimprurës) vendase dhe të huaja, që janë aksionare në Shoqëritë Aksionare që operojnë në vend. Hulumtimi vlerëson

Tregues mbi individ zotërues në Shoqëri Aksionare SHA, Raporte Gjinore  - Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me tregues mbi individët të cilët janë aksionarë në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në

Shpërndarja e Shoqërive Aksionare ne Rrethe, numri dhe vlera e kapitalit ekstrakte QKR qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend sipas shpërndarjes në rrethe. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë burim të dhëna të ekst

Kategori te Aksionereve ne SHA- të aktive dhe llojet e pronësisë, ekstrakte QKR Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi kategoritë e aksionerëve në Shoqëritë Aksionare në vend, sikurse llojin e pronësisë së aksioneve dhe kapitalit. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe janë realizu

Shoqëri Aksionere në vite. Fluksi i themelimeve apo shndërrimit në SHA 1993 - 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Numrin e Shoqëritë Aksionare aktive që janë themeluar ose janë shndërruar të tilla nga viti 1993 deri në qershor 2014. Treguesit bazohen në të dhëna të databazës së Qendrës Kombëta

Ndërtimi, nën sektorët sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionere që operojnë në Republikën e Shqipërisë në sektorin Ndërtim. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe jan

Shërbimet, nënsektorë sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë për sektorin Shërbime. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dh

Bujqësia sipas numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionere, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionere SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë në sektorin Bujqësi. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe

Industria, nënsektorët sipas  numrit dhe kapitalit të Shoqërive Aksionare, qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin dhe vlerën e kapitalit të Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në Republikën e Shqipërisë për sektorin Industri. Treguesit kanë burim Qendrën Kombëtare të Regjistrimit QKR, dhe

Numri dhe Kapitali i Shoqërive Aksionare sipas Sektorëve, Qershor 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin dhe kapitalin e Shoqërive Aksionare SHA, që operojnë në vend sipas Sektorëve Ekonomik. Ne baze te ligjit “Për Shoqëritë Tregtare” (neni 105), shoqëritë aksionere, janë shoqëri tregtare kapi