2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ekonomia

Origjina e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri dhe Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë- Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Origjinën e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri dhe Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës s

Fitimi i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri për vitet 2014-2015 - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Fitimet e Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri për periudhën 2014-2015. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare

Struktura e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë të licensuara nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar aktivitetin brenda vendit. Bankat e Nivelit të Dytë, ja

Eksporte sipas destinacionit dhe importe sipas origjinës, bilanci tregtar i RSH 2016

Open Data Albania po përditëson të dhënat mbi eksportet sipas destinacionit, importet sipas origjinës dhe bilancin tregtar për vitin 2016. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një ekonomi. Eksporte

Eksportet, importet dhe bilanci tregtar sipas grupmallrave, 2016

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me eksportet, importet dhe bilancin tregtar sipas grupmallrave për vitin 2016. Sipas të dhënave të analizuara, peshën më të lartë të eksporteve të vendit tonë e zë kategoria “

Plan Buxheti i Shtetit 2017 sipas Funksioneve

Buxheti i Shtetit 2017 Vlera 000 në lekë $(function () { var data2017 =[ {"name":"Sherbimet e Pergjithshme Publike (26,311,174)","id":"1","color":"#D32645"}, {"name":"Mbrojtja (10,504,925)","id":"2","color":"#

Borxhi për frymë në vitet 2010-2017

Borxhi për frymëështë njëtregues që llogaritet si raport i borxhit total të marrë dhe ende të pashlyer nga shteti shqiptar me popullsinë në një kohë të caktuar. Open Data Albania ka marrë në shqyrtim ecurinë e këtij indikatori në v

Kosto e borxhit për frymë në vitet 2010-2017

Kosto e borxhit për frymëështë një idikator që llogaritet si raport i shumës së interesave që paguhen nga Buxheti i Shtetit për borxhin e marrë dhe ende të pashlyer me popullsinë e vendit në një vit të caktuar. Open Data Albania ka

Tendera të zhvilluar me një konkurent të vetëm, për periudhën Korrik 2015 - Shtator 2016

Open Data Albania, po hulumton mbi konkurueshmërine e Tenderave të zhvilluar nga 61 Bashkitë/Njësitë e Qeverisjes vendore, konkretisht tenderat të cilat janë zhvilluar me një operator të vetëm ekonomik. Kjo analizë përfshin tenderat e

Deputetët, të ardhura të deklaruara sipas burimit të krijimit Viti 2015 Renditje

Open Data Albania ka renditur Deputetët e Kuvendit sipas vlerave për të ardhura të deklaruara për vitin 2015. Deputetët janë subjekt i deklarimit dhe kontrollit publik të pasurive dhe konfliktit të interesit. Deputetët duhet të dorëzoj

Kontrata Publike të Bashkive sipas Çmimit për njësi. Kush blen më shtrejtë dru zjarri për Qendrat Arsimore

Open Data Albania, po hulumton mbi vlera të kontratave publike për blerje artikujsh sipas njësive. Kontratat Publike janë kontrata të financuara me para të taksapaguesve. Ato lidhen me qëllim realizimin e punëve, shërbimeve apo furnizimev

Kursi Mesatar i Këmbimit për Monedhat GBP, EURO, CHF, dhe USD kundrejt Lekut 2010-2015

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me kursin mesatar të këmbimit valutor për Monedhat Pound Britanik (GBP), EURO, Franga Zvicerane (CHF), dhe Dollari Amerikan (USD)  kundrejt Lekut Shqiptar në harkun kohor 2010-2015. Të

Prokurime Publike me financim nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 1 janar -11 korrik 2016

AIS, një organizatë joqeveritare promotore e të dhënave transparente open data për Shqipërinë, po publikon një analizë mbi shpërndarjen e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve sipas bashkive dhe programeve. Të dhënat analizojnë programe