2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Dëmi Ekonomik

Dëmi ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitet 2008-2012

Një ndër organet më të rëndësishëm, i cili ndihmon në  administrimin efektiv dhe efiçient të fondeve publike është Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH). Në bazë të nenit 162, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, KL

Dëmi ekonomik - Analizë në Datathon Day in Tirana 2011

Çdo vit Institucioni i Kontrollit të Lartë të Shteti publikon raporte auditimi për administratën e cila menaxhon para të buxhetit të shtetit. Ky raport përmban të dhëna tepër interesante për sa i takon dëmit ekonomik që adminis

Struktura e dëmit ekonomik për shpenzime operative, sistem pagash, shpërblime dhe të tjera 2005-2010

Sipas hulumtimit të Open Data Albania, dëmi ekonomik që shkaktohet në administratën publike përfaqësohet nga dëmi ekonomik në fushën e shpenzimeve operative, sistemin e pagave, shpërblimeve dhe të tjera.Dëmi ekonomik që konstatohet n

Dëmi ekonomik dhe struktura e tij në periudhën 2005-2010

Open Data Albania  ka realizuar një analizë mbi vlerën e dëmit ekonomik  për periudhën 2005-2010. Shuma totale e dëmit ekonomik është 31 402 373 000 lekë.  { "chartType":"ColumnChart", "chartName":"Chart 1", "dat

Demi ekonomik ne Bashkite kryesore per 2007-2010

Open Data Albania ka hulumtuar mbi dëmin ekonomik të shkaktuar në bashkitë kryesore te vendit. Analiza hulumtuese përfshin harkun kohor 2007-2010. Frekuenca mesatare e kontrolleve të ushtruar është 1 kontroll në 2.5 vite. Të dhënat jan

Dëmi ekonomik në sektorin e tatim-taksave për periudhën 2005-2010

Dëmi ekonomik në sektorin e tatim-taksave shkaktohet si pasojë e shkeljes së legjislacionit tatimor dhe fiskal. Shkeljet e disiplinës financiare janë konstatuar si: shmangie në deklarimin e t.v.sh-së dhe të tatim-fitimit; paraqitjes në b

Dëmi ekonomik në fushën e shitjes/qiradhënies të pasurisë shtetërore 2005-2010

ODA ka hulumtuar mbi dinamikën dhe karakteristikat e dëmit ekonomik në shitjen dhe qiradhënien e pasurive shtetërore. Dëmi ekonomik në fushën e shitjes dhe qiradhënies të pasurisë shtetërore konstatohet si llogaritje apo zbatimi i gabu

Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike

Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike konstatohet si shkelje në: llogaritjen e vlerës së kontratës; respektimin e kufijve monetar/ përzgjedhjen e procedurës së prokurimit public; përgatitjen e dokumentacionit të tenderit, harti

Dëmi ekonomik në sektorin doganor 2005-2010

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim në lidhje me dëmin ekonomik në sektorin doganor për periudhën për periudhën 2005-2010. Dëmi ekonomik në sektorin doganor shkaktohet si pasojë e veprimeve:  shmangies së detyrimeve dogano