2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Kosova

Inflacioni në Shqipëri Krahasuar me Vendet e Rajonit

Inflacioni është një tregues I ndryshimi të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në një ekonomi. Inflacioni matet si ndryshimi i Indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK), I cili mat ndryshimin e çmimit të një shporte artikujsh që p

Stoku i Borxhit Publik të Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Sa më e madhe të jetë pesha e këtij borxhi ndaj Produktit të Brendshëm Bruto (PBB), aq më e madhe është