2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ceshtje

Kryetar  komune  sipas kahut politik të subjektit që i kandidon 2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues pë

Komuna të fituara nga kandidat të të njëjtës forcë politke. Fenomeni bastion 2000-2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetareve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues për

Aktiviteti i Qendrave Shëndetesore, Poliklinikave dhe Ambulancave

Numri në total i institucioneve shëndetësore dhe vizitave mjekësore paraqitet grafikisht si më poshtë: google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]}); google.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() {

Numri i kontribuesve në skemën e Sigurimeve Shoqërore në vitet 1991-2009

Skema e sigurimeve në Shqipëri është e mbështetur në sistemin “pay as you go”, sipas të cilit pagesat aktuale për pensionistët financohen nga kontributet aktuale brenda sistemit. Kjo krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis numrit

Profile profesionale të drejtuesve të lartë të Shtetit - Kryetari i Kuvendit  prill 1991 – nëntor 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi profilet profesionale të drejtuesve më të lartë të Shtetit, përkatësisht individëve që kanë drejtuar në postin e Kryetarit të Kuvendit. Analiza hulumtuese është realizuar në harkun kohor prill 1991

Profile profesionale të drejtuesve të lartë të Shtetit - Kryetari i  Këshillit të Ministrave  Maj 1991 – Nëntor 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi profilet profesionale të drejtuesve më të lartë të Shtetit, përkatësisht individëve që kanë drejtuar në postin e Kryetarit të Këshillit të Ministrave. Analiza hulumtuese është realizuar në harkun

Profile profesionale të drejtuesve të lartë të Shtetit - Presidenti  Prill 1991 – Nëntor 2011

Open Data Albania ka hulumtuar mbi profilet profesionale të drejtuesve më të lartë të Shtetit, përkatësisht individëve që kanë drejtuar në postin e Presidentit. Analiza hulumtuese është realizuar në harkun kohor prill 1991 - nëntor 2

Importi sipas origjinës, Eksporti sipas destinacionit

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të Shqipërisë gjatë vitit 2010. Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE) dhe INSTAT.Bilanci tregtar mat diferencën midis vle

Sigurime Shoqërore - Të ardhurat dhe Shpenzimet

Open Data Albania ka realizuar një artikull hulumtues mbi Sigurime Shoqërore, të ardhura dhe shpenzime. Sigurimi shoqëror është një skemë e ngritur për t’u mbrojtur ndaj kushteve të caktuara sociale, si: pleqëria, invaliditeti, aksiden

Indikatorët për ujin e prodhuar dhe faturuar

Shqipëria është një vend me burime të shumta ujore, por pavarësisht këtij fakti, 20% të qytetarëve të saj ende nuk iu ofrohet shërbimi i furnizimit me ujë. Kapaciteti mesatar vjetor i burimeve me ujë të pijshëm është vlerësuar në

Investimet dhe subvencioni nga Buxheti i Shtetit për sektorin e ujësjellës-kanalizimeve

Tashmë prej kohësh sektori i ujësjellës-kanalizimeve karakterizohet nga një menaxhim jo i mirë dhe decentralizimi i tij nuk ka dhënë përmirësimet e pritura. Të ardhurat nga viti në vit kanë qenë në rritje, por gjithsesi subvencionim

Indikatorët mbi normën e arkëtimeve të ujit të faturuar dhe ujit të matur

Norma e arkëtimit është një ndër indikatorët më të rëndësishëm financiar të cdo aktiviteti. Ajo jep informacion mbi përqindjen e vlerës së faturave të arkëtuara brenda një periudhe të caktuar. Objektivi i dëshiruar nga shoqërit

Cmimi i ujit të pijshëm ndër vite dhe krahasimi i tij me kostot

Ndjeshmëria e publikut për cmimin që paguan kundrejt cdo shërbimi të ofruar, por sidomos për kategorinë e shërbimeve që cilësohen si shumë të rëndësishme për zhvillimin e një jete normale, është e lartë dhe uji i pijshëm ësht