2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Shendetesia

Rastet e aborteve për vitet 2000-2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me numrin dhe shkaqet e aborteve në Shqipëri. Të dhënat për këtë tregues i përkasin të gjitha mënyrave të ndërprerjes së shtatzanisë, duke përfshirë ato spontane (humbja pa deshir

Shfaqja e sëmundjes së tuberkulozit në Shqipëri (2000-2010)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi ecurinë e sëmundjes së tuberkulozit  në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore. Interesi i Bankës Botërore rreth kësaj sëmund

Buxheti per funksionin 'Shendetesi' per vitin 2012

Shperdarja e buxhetit per funksionin "Shendetesi” per vitin 2012 grafikisht paraqitet: { "chartType":"ColumnChart", "chartName":"Chart 1", "dataSourceUrl":"https://docs.google.com/spreadsheet/tq?range=A4%3AB9&key=0Agylwmr5tEbVdDhnOVZYS

Aktiviteti i spitaleve

Numri i spitaleve për 100 mijë banorë në Shqipëri për periudhën 1993-2008 ilustrohet në grafikun më poshtë: google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]}); google.setOnLoadCallback(drawChart); function draw

Aktiviteti i Qendrave Shëndetesore, Poliklinikave dhe Ambulancave

Numri në total i institucioneve shëndetësore dhe vizitave mjekësore paraqitet grafikisht si më poshtë: google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]}); google.setOnLoadCallback(drawChart); function drawChart() {

Buxheti i Shtetit sipas Institucioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Buxheti i Shtetit sipas funksioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Vdekshmëria Foshnjore në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi vdekshmërinë foshnjore në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore.Vdekshmëria foshnjore është një tregues i rëndësishëm i kushte

Pritshmëria e Jetëgjatësisë në Lindje

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pritshmërin e jetëgjatësisë në lindje në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore.Pritshmëria e jetëgjatësisë tregon numrin e viteve

Ndihma e Huaj për Shqipërinë Sipas Sektorëve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi ndihmën e huaj për Shqipërinë. Të dhënat bazohen në raportin “Ndihma e Huaj në Shqipëri” për vitin 2008, i Departamentit të Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës s

Cilësia e plazheve – indikatorët Fecal Coliforms dhe Intestinal Enterococus

Shqipëria është një vend i bekuar, me një vijë bregdetare prej 316 kilometrash. Përgjatë tij ravijëzohen plot plazhe ranorë e me gurë, duke e kthyer në një nga zgjedhjet e preferuara për kalimin e pushimeve të verës. Megjithatë, z

Emëtimet e CO2-shit në Shqipëri

Pasojat e CO2-shit Dioksidi i karbonit është cilësuar si shkaktari kryesor i ngrohjes globale. Ai clirohet nga djegia e naftës, qymyrit dhe gazit, që janë edhe burimet kryesore të sasisë së tij në ajër. Në 50 vitet e fundit, përqënd

Cilësia e ajrit – prezenca e ndotësve PM10 dhe LNP

PM10 dhe LNP janë dy nga indikatorët më të rëndësishëm të cilësisë së ajrit. Ata shprehin sasinë e grimcave të ngurta pezull në ajër. PM10 (Particulate Matter) është një përzierje pjesëzash të lëngta dhe të ngrurta që q