2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Punesimi

Ndërmarrjet me mbi 50 të punësuar sipas sektorëve dhe qarqeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me treguesit mbi ndërmarrjet ekonomike me mbi 50 të punësuar, bazuar në të dhënat e INSTAT. Për vitin 2010, rezulton të veprojnë 843 ndërmarrje me 50 të punësuar e sipër, ato përbejne 0

Ndërmarrjet ekonomike sipas shtrirjes në qarqe

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi shtrirjen e ndërmarrjeve ekonomike në qarqe. Qarku me më shumë ndërmarrje për vitin 2010 rezulton të jetë Tirana me 38,361 ndërmarrje të cilat përbejnë 38% të totalit prej 100,687 ndërmarr

Punësimi sipas madhësisë së ndërmarrjeve.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me strukturën e punësimit sipas madhësisë së ndërmarrejve. Për vitin 2009 punësimi në ndërmarrjet me 1-4 të punësuar ka qënë në nivelin 39%. Ndërkohë që 45% e të punësuarve n

Struktura e punësimit sipas aktivitetit ekonomik.

Shkalla e punësimit përcaktohet si përqindja e popullsisë në moshë pune të një vendi që është e punësuar. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi strukturën e punësimit në sektorin jo bujqësor dhe ecurinë e tij në vite, bazu

Punësimi kundrejt varfërisë

Niveli i punësimit në një shoqëri llogaritet si numri i të gjithë personave në moshë pune që janë të punësuar gjatë kohës së matjeve statistikore. Varfëria shprehet në mënyrë sasiore bazuar në treguesit e të ardhurave për fry

Numri i kontribuesve në skemën e Sigurimeve Shoqërore në vitet 1991-2009

Skema e sigurimeve në Shqipëri është e mbështetur në sistemin “pay as you go”, sipas të cilit pagesat aktuale për pensionistët financohen nga kontributet aktuale brenda sistemit. Kjo krijon një lidhje të drejtpërdrejtë midis numrit

Sigurime Shoqërore - Të ardhurat dhe Shpenzimet

Open Data Albania ka realizuar një artikull hulumtues mbi Sigurime Shoqërore, të ardhura dhe shpenzime. Sigurimi shoqëror është një skemë e ngritur për t’u mbrojtur ndaj kushteve të caktuara sociale, si: pleqëria, invaliditeti, aksiden

Treguesit e Punësimit Sipas Gjinive në Shqipëri

Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë. Open Data Albania ka

Treguesit e Forcës së Punës në Shqipëri

Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë. Open Data Albania ka kryer

Remitancat dhe Norma e Papunësise në Vendet Fqinje të Zhvilluara

Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim nga jashtë vendit. Këto lloj transfertash janë një ndër komponentët e llogarisë korrente në bilancin e pagesave. Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me nivelin e remitancav

Paga Mesatare Mujore Për Të Punësuarit Në Sektorin Privat dhe Shtetëror

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pagën mesatare mujore të një të punësuari në sektorin privat dhe atë shtetëror gjatë 10 viteve të fundit, bazuar në të dhënat e INSTAT. Nga të dhënat rezulton se paga mesatare sipas ll

Shkalla e Papunësisë Sipas Gjinive në Shqipëri

Shkalla e papunësisë është raporti midis numrit të të papunëve te regjistruar dhe numrit të popullsisë aktive (forcës së punës). Forca e punës përbën pjesën e popullatës e cila është në moshë pune (në Shqipëri nga mosha 16 d

Shkalla e Papunësisë Historike në Shqipëri

Shkalla e papunësisë është raporti midis numrit të të papunëve te regjistruar dhe numrit të popullsisë aktive (forcës së punës). Forca e punës përbën pjesën e popullatës e cila është në moshë pune (në Shqipëri nga mosha 16 de