2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Arsimi

Buxheti i Shtetit sipas Institucioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Buxheti i Shtetit sipas funksioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Akreditimi i Institucioneve të Arsimit të Lartë Privat dhe Programeve të Studimit

Akreditimi është procesi i cili certifikon cilësinë e një Intitucioni të Arsimit të Lartë (IAL) si dhe të programeve të tij të studimit. Në vendin tonë ai realizohet nga Agjensia e Akreditimit të Arsimit të Lartë dhe është nën m

Shqipëria në raport krahasimor kundrejt vendeve të rajonit dhe BE-së për nivelin e shpenzimeve në  arsim si % e PBB-së

Raporti karahasimor e vendos Shqipërinë përballë vendeve të rajonit dhe të BE-së. Ai jep një imazh më të qartë të pjesës së të ardhurave që angazhon secili shtet në arsim.  Burimi:Të dhënat për të gjitha shtetet, përve

Buxheti për Arsimin 1995-2011

Financimi i arsimit bën pjesë në “përgjegjësitë e përbashkëta” të qeverisjes vendore dhe asaj qëndrore, për rrjedhojë, edhe fondet për të vijnë nga Buxheti Qëndor, Buxheti Lokal, por edhe nga të ardhura jo buxhetore, si ko

Cilësia e Arsimit të Lartë (2010)

Një anë shumë e rëndësishme e arsimit të lartë është cilësia e tij. Ndërsa janë bërë shumë hapa për masivizimin, rëndësi ka filluar t’i kushtohet edhe vlerësimit të cilësisë.  Kështu, që në vitin 1999, u krijua me l

Tendencat në arsimim sipas seksit

Shqyrtimi i arsimimit sipas seksit në Shqipëri për periudhën 1994-2010 është vërtet shumë interesant. Ai tregon qartazi prirjen për arsim të femrës, sidomos në vitet e fundit. Në vitin 1994, struktura ishte pothuajse 50% me 50%. Femra

Arsimi publik dhe privat (2004-2010)

Megjithë kritikat dhe kundërshtimet e fuqishme kundër hapjes së Institucioneve Jo Publike të Arsimit të Lartë (IJPAL), universiteti i parë privat u licensua në vitin 2003. Në tre vitet e para, numri i tyre ishte shumë i kufizuar, por pas

Zhvillimi i  Arsimit të Lartë në periudhën 1991-2011

Arsimi i lartë në Shqipëri e ka zanafillën në vitin 1946, me Institutin 2-vjecar Pedagogjik të Tiranës. Universiteti i parë në vend është ai i Tiranës, i cili u hap në vitin 1957, duke u mbështetur në traditën e mirë të krijua