2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Energjitika

Konsumi i energjisë së hidrokarbureve në Shqipëri dhe në Botë në vitet 1971-2010

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me mёnyrёn se si ёshtё shfrytëzuar energjia nga mbetjet hidrokarbure në Republikën e Shqipёrisё dhe në botë në vitet 1971-2010. Gjatë këtyre dyzet viteve d

Bilanci Tregtar i Energjisë Elektrike 2007-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi bilancin tregtar të energjisë elektrike në Shqipëri gjatë viteve 2007-2012. Raporti bazohet në të dhënat e ERE (Enti Rregullator i Energjisë) dhe INSTAT.Importet përfaqësojnë vlerën e gjith

Sektori privat i prodhimit të energjisë elektrike

Sektori privat i prodhimit të energjisë elektrike është një treg i vogël dhe me një ndikim  ende të ulët në sigurimin energjisë në vend. Edhe pse pas vitit 2008 është shtuar numri shoqërive që operojnë në të, treguesit e po

Burimet gjithsej, Importi dhe Prodhimi i energjisë elektrike për periudhën 1998-2010

Si një ndër kushtet kryesore për një jetë normale të qytetarëve dhe zhvillim sa më të mirë të ekonomisë, sigurimi i energjisë elektrike është kthyer në sfidë për cdo shtet. Kërkesa për të vjen gjithmonë në rritje dhe planifi

Faturimet dhe arkëtimet e energjisë elektrike 2002-2009

Elementi i dytë që ndihmon në përcaktimin e eficencës së përdorimit të energjisë elektrike është niveli i arkëtimeve krahasuar me faturimet.   Burimi: Raporti vjetor 2009 i ERE-sPërpunimi dhe komentet: ODA Sic mund të shiko

Humbjet totale të Energjisë Elektrike (2002-2010)

Një ndër parametrat e rëndësishëm për matjen e eficencës së konsumit të energjisë elektrike është Niveli i Humbjeve. Prej vitesh ai ka qenë një ndër problemet kryesore të këtij sektori dhe duket se ende vazhdon të jetë shumë i

Struktura e përdorimit final të energjisë elektrike

Struktura e konsumit të energjisë elektrike shërben për të identifikuar përdoruesit kryesor të saj. Ai është një tregues që lejon gjykimin mbi shkallën e zhvillimit ekonomiko-industrial të një vendi. Sa më shumë të përdoret energj

Përdorimi i energjisë elektrike për periudhën 1998-2010

Përdorimi i energjisë elektrike është një ndër parametrat që mundëson arsyetimin mbi eficencën e shfrytëzimit të energjisë elektrike. Burimet totale nga të cilat sigurohet energjia elektrike mund të përdoren për një nga katër kate