2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Drejtesia

Çështje Penale për Vrasje në Shqipëri. 1995 -2010

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e çështjeve të regjistruara nga sistemi i drejtësisë për krimin e vrasjes. Ky numër bazohet tek të dhëna mbi çështje për të cilat ka pasur denoncim dhe ka filluar një procedim penal. Statisti

Krimi kundër pasurisë. Vjedhje 2008 – 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë, kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër pasurisë në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithsh

Krime të rënda kundër jetës. Vrasje 2008 - 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër jetës në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme t

Pagesa për lobim ne SHBA. Parti Politike Shqiptare 2009 – 2010

Open Data Albania ka kryer një hulumtim bazuar në rezultate të investigimit të dy organizmave të rëndësishëm të shoqërisë civile që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ProPublica dhe Sunlight Foundation kanë investiguar m

Pagesa për lobim ne SHBA. Qeveria Shqiptare 2010

Open Data Albania ka kryer një hulumtim bazuar në rezultate të investigimit të dy organizmave të rëndësishëm të shoqërisë civile që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ProPublica dhe Sunlight Foundation kanë investiguar m

Buxheti i Shtetit sipas Institucioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Buxheti i Shtetit sipas funksioneve për vitin 2011

Buxheti i Shtetit është plani financiar i të ardhurave dhe shpenzimeve që parashikohen të kryhen përgjatë një viti. Ai është shprehësi më i  qartë i prioriteteve shpenzuese të një Qeverie, pasi në përpjestim me fondet e aloku

Buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes si përqindje ndaj PBB-së dhe Buxhetit Total të Shtetit

Edhe pse paqja është një ndër sfidat kryesore për shoqërinë e sotme, duket se shtetet po shpenzojnë shuma jo të papërfillshme monetare për ushtritë e tyre. Pjesë e kësaj tendence është edhe Shqipëria, e cila që prej vitit 1999 ka

Raport krahasimor i rajonit mbi përqindjen e PBB-së që shpenzohet për mbrojtjen

Vendet e rajonit duket se kanë pasur një sjellje jo konstante ndaj përqindjes së PBB-së të shpenzuar për mbrojtje. Ajo mund të ndahet në dy periudha: 1988-1999 dhe 2000-2009. Në periudhën e parë, 1988-1999, Kroacia e pas saj Qiproja,

Tendencat e shpenzimeve për mbrojtje në botë

Utopia e “Paqes në Botë” duket se do vazhdojë ende për një kohë të gjatë, përderisa 2.65% e Prodhimit të Brendshëm Botëror shpenzohet për ushtrinë dhe mbrojtjen. Flitet për miliarda dollarë që shkojnë për armë, paga për tru

Zërat e Buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes

Nga këndvështrimi i buxhetit, Ministria e Mbrojtjes ka qenë ndër ministritë me më shumë ndryshime në programet buxhetore për realizimin e misionit të saj. Pjesa më e madhe e këtyre ndryshimeve lidhet me ristrukturimin dhe reformën për

Statistika mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale te Gjyqësorit ne RSh 2004-2009

Statistika mbi çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për vepra penale që lidhen me korrupsion shpërdorim dhe abuzim në detyrë apo në funksion publik. 1.1-Dinamika. Numri i çështjeve dhe autorëve për këtë grup veprash penale

Krime elektorale 9 vite me pare

Krime elektorale

Kodi Penal aktual përmban tetë nene ku parashikohen vepra apo kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Ndërsa Kodi Zgjedhor në dy nene të tij përkufizon si veprime të dënueshme akte si votimi më shumë se një herë apo brakti