2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Varferia

Sigurime Shoqërore - Të ardhurat dhe Shpenzimet

Open Data Albania ka realizuar një artikull hulumtues mbi Sigurime Shoqërore, të ardhura dhe shpenzime. Sigurimi shoqëror është një skemë e ngritur për t’u mbrojtur ndaj kushteve të caktuara sociale, si: pleqëria, invaliditeti, aksiden

Treguesit e Punësimit Sipas Gjinive në Shqipëri

Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë. Open Data Albania ka

Treguesit e Ndihmës Ekonomike në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e familjeve që marrin ndihmë ekonomike në Shqipëri dhe shpërndarjen sipas qarqeve, bazuar në të dhënat e INSTAT dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shan

Treguesit e Forcës së Punës në Shqipëri

Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë. Open Data Albania ka kryer

Remitancat dhe Norma e Papunësise në Vendet Fqinje të Zhvilluara

Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim nga jashtë vendit. Këto lloj transfertash janë një ndër komponentët e llogarisë korrente në bilancin e pagesave. Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me nivelin e remitancav

Pensionet e Pleqërisë në Qytet dhe Fshat

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pensionin mesatar dhe minimal në fshat dhe qytet në Shqipëri gjatë dhjetëvjeçarit të fundit. Raporti bazohet në të dhënat e INSTAT, mbi pensionin mujor të individëve që e përfitojnë atë.

Paga Mesatare Mujore Për Të Punësuarit Në Sektorin Privat dhe Shtetëror

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pagën mesatare mujore të një të punësuari në sektorin privat dhe atë shtetëror gjatë 10 viteve të fundit, bazuar në të dhënat e INSTAT. Nga të dhënat rezulton se paga mesatare sipas ll

Treguesi i PBB për Frymë për Shqipërinë 2000-2009

Edhe pse Shqipëria ka patur një performancë të mirë ekonomike gjatë viteve të fundit, varfëria vazhdon të mbetet e lartë. Një nga treguesit për pasurinë e individëve të një vendi është Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) për frymë

Treguesi i PBB për Frymë i Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit

Një nga treguesit e pasurisë së individëve të një vendi është Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) për frymë, i cili matet si raporti i PBB me numrin e popullsisë totale të atij vendi. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi PBB pë

Niveli i Varfërisë në Shqipëri

Varfëria është një koncept i cili shprehet në mënyrë sasiore bazuar në treguesit e të ardhurave për frymë dhe në aftësinë e individëve për të përmbushur nevojat jetësore bazë. Treguesit më të rëndësishëm të nivelit të