2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Korporata/Shoqeri Biznesi

Kosto e Punës në Shoqëri Aksionare me kapital të një Institucion Publik 2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me koston e punës në shoqëri me aksionar institucione shtetërore. Kostot e punës përfshijnë vlera për pagesat për punonjësit, pagat bruto, kontributet për sigurimet shoqërore që paguan punëdhënë

Administratorë të Shoqërive Aksionare me kapital publik, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me administratorët e shoqërive me aksionar institucione publike. Administratori i një shoqërie tregtare emërohet nga  Këshilli Mbikëqyrës, ndërsa ky i fundit zgjidhet nga Aksionarët (në këtë r

Xhiro Vjetore e Shoqërive me Aksionar një Institucion Publik, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me xhiron vjetore të shoqërive me aksionar subjekte shtetërore për vitet 2012-2014. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të Shoqërive Aksionare sipas dokumentacionit marrë në Q

Kapitali Aksionar i Shoqërive Tregtare të llojit SHA me aksioner një Institucion Publik ekstrakte QKR, 31 Dhjetor 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me kapitalin themeltar të shoqërive me aksioner të vetëm apo mazhoritar një institucione publike (shtetërore). Të dhënat për hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të 120 Shoqërive Aksionare S

Fitimi Vjetor Para Tatimit i Shoqërive Tregtare me aksionar një Institucion Publik, ekstrakte QKR, 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me fitimin para tatimit të shoqërive me aksioner një institucion publik (shtetëror) në vitet 2012-2014. Ky indikator është tregues i fitimit ose humbjes kontabël neto gjatë një periudhe ushtrimore, par

Rritje dhe Zvogëlime Kapitali gjatë 2015 në Shoqëri Aksionare nën zotërimin e një Institucion Publik

Open Data Albania po hulumton lidhur me ndryshimet në kapitalin themeltar të 120 shoqërive aksionare nën zotërimin e një institucioni publik (shtetëror) në vitet 2014-2015. Të dhënat në hulumtim janë marrë në ekstraktet historike të

Shoqëri Aksionare nën Sekuestro Konservative dhe Barrët Siguruese 2010 - 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me procesin e sekuestrove konservative dhe barrëve siguruese mbi aksionet dhe aktivet e Shoqërive Aksionare SHA që operojnë në vend. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive, vlerën e kapitalit

Shoqëri Aksionare vendase që kanë Shpërndarë apo Ri-investuar i Fitimet 1999 - qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me fitimin e shoqërive aksionere që operojnë në vend dhe politikat e shpërndarjes apo ri-investimit të fitimit të tyre.  Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit ak

Shoqëri Aksionare që kontrollojnë shoqëri të tjera, grupet e biznesit - Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me disa grupe të mëdha (kompani mëmë) të cilat zotërojnë aksione në SHA të kontrolluara prej tyre. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksionar. Treguesit kanë b

Lista e  50 SHA-ve me kapital aksionar më të lartë dhe origjina e kapitalit - Qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me klasifikimin e 50 SHA-ve me kapitalin aksionar më të lartë që operojnë në vend si dhe origjinën e tyre të kapitalit. Hulumtimi vlerëson numrin e shoqërive dhe vlerën e kapitalit aksiona

Shoqëri Aksionare sipas paketave kontrolluese në kapitale - qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi Paketa Kontrolluese që kanë subjektet apo shoqëritë tregtare vendase dhe të huaja (persona juridikë) të cilat janë aksionare në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Treguesit kanë

Shoqëri Aksionare që kanë pësuar Rritje dhe Zvogëlim të Kapitalit 1993 - 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me procesin e rritjes ose zvogëlimit të kapitalit në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Treguesit kanë burim të dhëna të ekstrakteve historike të SHA-ve sipas depozitimit në Q

Institucione publike, organizma jo-fitimprurës dhe institucionet ndërkombëtare që janë Aksionare në SHA shqiptare - qershor 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me institucionet publike, organizmat jo-fitimprurës (OJF) dhe institucionet ndërkombëtare financiare (IFN) të cilat janë aksionare në Shoqëritë Aksionare SHA që operojnë në vend. Hulumtimi