2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ekonomia

Administrimi i Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka kryer një hulumtim dhe ka publikuar artikuj bazuar në gjetjet e këtyre vrojtimeve lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në vecanti me Administrimin e Institucioneve Financiare Jo-Bank

Objekti i Aktivitetit dhe Origjina e Kapitalit të Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me institucionet financiare jo-banka në Republikën e Shqipërisë e në veçanti me Nën sektorin apo Fushën e Aktivitetit dhe Origjinën e Kapitalit të Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të k

Struktura e Kapitalit Aksionar të Institucioneve Financiare Jo-Banka në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Institucioneve Financiare Jo-Banka. Në kuptim të këtij hulumtimi termi “institucion financiar jo-bankë” është në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë

Auditimi Ligjor i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Auditimin Ligjor të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi kompani e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për Bankat në Repu

Administrimi i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017 raporte gjinore

Open Data Albania po hulumton mbi Administrimin e Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri biznesi e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 Për Bankat në Rep

Frekuenca e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimi i Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë,  Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Frekuencën e Ndryshimit të Pronësisë dhe Fitimin e Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri e lidhur, është në përputhje me ligjin nr. 9662, dat

Sektorë të Aktivitetit të biznesit dhe Origjina e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri 15 Mars 2017

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me Sektorin Ekonomik dhe Origjinën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Biznesit të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi Shoqëri e lidhur është në përputhj

Struktura e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë Ekstrakt Qendra Kombëtare e Biznesit, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Strukturën e Kapitalit Aksionar të Shoqërive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi shoqëri e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Pë

Auditimi Ligjor i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri 2007-2016, Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi dinamikën e Autidimit Ligjor të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë vepr

Fusha e Aktivitetit dhe Origjina e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Fushën e Aktivitetit dhe Origjinën e Kapitalit të Kompanive të Lidhura me Bankat e Nivelit të Dytë. Në kuptim të këtij hulumtimi termi kompani e lidhur është në përputhje me ligjin nr. 9662, datë 18.

Administrimi i Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Administrimin e Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojnë veprimtari bankare duk

Shtrirja Gjerografike e Bankave të Nivelit të Dytë në territorin e Republikën e Shqipërisë - Ekstrakt QKB, 15 Mars 2017

Open Data Albania po hulumton mbi Shtrirjen Gjeografike të Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë sipas bashkive. Bankat e Nivelit të Dytë, janë shoqëri me seli në territorin e Republikës së Shqipërisë, që ushtrojn

Instrumentet e Pagesës Elektronike dhe Bankingu Modern në Bankat e Nivelit të Dytë në Shqipëri  2013 deri 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me produktet dhe shërbimet financiare të Bankave të Nivelit të Dytë të liçensuara nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar aktivitetin brenda vendit si dhe Instrumentet e Pagesës Elektronike e Banking