2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Dëmi Ekonomik

Raportimi i transaksioneve tё dyshimta sipas subjekteve raportuese nё Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parasë në vitet 2006-2012.

Në Republikën e Shqipërisë disa subjekte publike dhe private kanë detyrim të raportojnë pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave në rast se gjatë punës së tyre konstatohen aktivitete apo transaksione të dyshimta pë

Raste të aktivitetit financiar të dyshuar si Pastrim Parash 2010-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me tipologjitë kryesore të përdorura për pastrim parash në Republikën e Shqipёrisё gjatë viteve të fundit. Të dhënat në hulumtim janë marrë në databazёn e Drejtorisë

Subjekte të inspektuara nga Sektori i Parandalimit të Pastrimit të Parasë 2005 - 2012

Inspektimi i subjekteve publike dhe private në kontekstin e parandalimit të pastrimit të parave, është një proces i rëndësishëm që siguron që ekonomia e një vendi të mos ndërtohet me asete që vinë nga para të krimit, kontrabandës

Dëmi ekonomik i shkaktuar nga bashkitë dhe komunat për vitin 2012

Open Data Albania ka marrë në shyrtim dëmin ekonomik që i është shkaktuar Buxhetit të Shtetit nga administrimi dhe përdorimi i fondeve publike nga pushteti vendor, i evidentuar nga KLSH në raportin e vitit 2012.  Në total, u auditua

Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike gjatë viteve 2008-2012

Prokurimet publike kanë qenë në mënyrë konstante një ndër sektorët më problematik në dëmin ekonomik që është shkaktuar ndaj Buxhetit të Shtetit. Ai vjen si pasojë e abuzimeve në llogaritjen e vlerës së kontratës, paraqitjen dhe

Zhdëmtimi i dëmit ekonomik të rekomanduar nga KLSH në vitet 2008-2012

Një nga llojet e masave që KLSH ka të drejtë të propozojë në fund të procesit të auditimit e që ndër të tjera synon rekuperimin e dëmit që i është shkaktuar Buxhetit të Shtetit, është ai i zhdëmtimit ekonomik. Open Data Albania

Institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2012

Viti 2012 është karakterizuar nga dëmi më i lartë ekonomik i evidentuar ndër vite nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, i cili është shoqëruar gjithashtu edhe me numrin më të lartë të kallzimeve penale të bëra nga ky institucion pranë

Institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2011

Duke marrë shkasë nga dëmi i lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit i evidentuar gjatë punës audituese të KLSH-së për vitet 2011-2012, Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi institucionet dhe shoqëritë kryesore që kanë shkaktu

Dëmi ekonomik në sektorin e doganave gjatë viteve 2008-2012

Dëmi ekonomik në sektorin e doganave është renditur ndër vite si një ndër katër sektorët me dëmin ekonomik më të lartë të shkaktuar ndaj Buxhetit të Shtetit. Ai vjen si pasojë e shmangies ndaj detyrimeve doganore dhe llogaritje e g

Institucionet me dëmin më të lartë ekonomik në prokurime gjatë vitit 2012

Dëmi ekonomik në prokurime gjatë vitit 2012 ishte 444.5 milionë, duke shënuar kështu edhe nivelin më të lartë të tij në katër vitet e fundit. Për këtë arsye, Open Data Albania ka marrë në shqyrtim institucionet që kanë shkaktuar

Dëmi ekonomik në fushën e shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore gjatë viteve 2008-2012

Një nga sektorët më problematik në fushën e dëmit ekonomik të raportuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ndër vite është edhe ai i shitjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore. Open Data Albania ka kryer një hulumtim për ecur

Dëmi ekonomik në sektorit e tatim-taksave në vitet 2008-2012

Dëmi ekonomik dhe financiar i evidentuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit (KLSH) klasifikohet në dhjetë fusha dhe sektorë kryesor, ku tatim-taksat përbëjnë një nga zërat më të rëndësishëm edhe për shkak të ndjeshmërisë së lartë

Dëmi ekonomik sipas sektorëve për vitet 2008-2012

Me qëllim rritjen e transparencës në përdorimin e fondeve publike, përgjegjshmërisë në administrimin e tyre dhe evidentimit të abuzimeve të ndodhura midis të tjerave në sigurimin e të ardhurave dhe kryerjen e shpenzimeve të buxhetit,