2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Raporte gjinore

Popullsia sipas gjinisë. Census 2001 dhe 2011.

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi të dhëna për popullsinë sipas gjinisë dhe grupmoshave në Shqipëri për vitet 2001 dhe 2011. Të dhënat janë marrë nga censuset dhe janë publikuar nga Instituti i Statistikave.  Në v

Shkalla e lindshmërisë në vitet 1960 – 2009

Open Data Albania ka realizuar një hulumtin në lidhje me shkallën e lindshmërisë në Shqipëri per vitet 1960-2009, bazuar në të dhënat e Bankës Botërore. Shkalla e lindshmërisë bruto tregon numrin e lindjeve të gjalla që ndodhin gja

Rastet e aborteve për vitet 2000-2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me numrin dhe shkaqet e aborteve në Shqipëri. Të dhënat për këtë tregues i përkasin të gjitha mënyrave të ndërprerjes së shtatzanisë, duke përfshirë ato spontane (humbja pa deshir

Vdekshmëria mëmësore në Shqipëri (1992-2011)

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi vdekshmërinë mëmësore në Shqipëri . Shkalla e vdekshmërisë mëmësore është numri i grave që vdesin gjatë shtatzanisë dhe lindjes, kundrejt njëqind mijë lindjeve të gjalla. Raporti b

Raporte gjinore në listat e kryetarëve të komunave 2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p

Raporte gjinore në listat e kryetareve të bashkive  2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të bashkive në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues

Pritshmëria e Jetëgjatësisë në Lindje

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi pritshmërin e jetëgjatësisë në lindje në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore.Pritshmëria e jetëgjatësisë tregon numrin e viteve

HIV dhe AIDS në Shqipëri periudha 1993-2010

AIDS është cilësuar si një ndër sëmundjet më problematike të viteve të fundit. Në mungesë të një kure për shërim, parandalimi ngelet mbrojtja më e mirë prej saj. AIDS mund të godasë të gjithë, të rinj, të rritur por edhe fë

Popullsia në Shqipëri sipas seksit dhe grupmoshave

Shpesh ka mbizotëruar ideja se në botë ka më shumë femra se sa meshkuj. Në fakt, në një vështrim të përgjithshëm të përqindjes që zënë femrat ndaj popullsisë totale, rezulton se janë të rralla shtetet që kanë mbi 52% të për

Shpenzimet e sektorit privat dhe publik për shëndetësinë (1995-2009)

Shpenzimet totale për shëndetësinë llogariten si shuma e shpenzimeve publike dhe private të bëra për shëndetësinë. Ato mbulojnë shërbimet shëndetësore (parandaluese dhe kuruese), aktivitetet e planifikimit familjar, ndihmat emergjente

Pjesëmarrja e femrave në politikë 1990-2010

Pjesemarrja e femrës në poltikë dhe akoma më tej, përqindja e femrave në parlament është një ndër indikatorët më të rëndësishëm, i cili së bashku me raportin e femra/meshkuj të regjistuar në shkollën fillore, të mesme dhe të

Treguesit e Punësimit Sipas Gjinive në Shqipëri

Statistikat e punësimi tregojnë numrin dhe karakteristikat e forcës së punës në një vend. Forca e punës përfshin personat e punësuar dhe të papunët në moshë madhore dhe që janë në gjendje të punojnë. Open Data Albania ka kryer

Shkalla e Papunësisë Sipas Gjinive në Shqipëri

Shkalla e papunësisë është raporti midis numrit të të papunëve te regjistruar dhe numrit të popullsisë aktive (forcës së punës). Forca e punës përbën pjesën e popullatës e cila është në moshë pune (në Shqipëri nga mosha 16 d