2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Kosova

Remitancat në Shqipëri e Kosovë. Kontributi ekonomik i Diasporës  2008-2013

Open Data Albania ka kryer një përditësim të vlerave për remitanca në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Kosovës duke analizuar periudhën 2008-2013. Remitancat janë flukse hyrëse dhe dalëse paraje pa kundërshpërblim për

Akciza mbi Kafenë në Vend; Rajon dhe BE 2014

Open Data Albania po hulumton mbi nivelet e akcizës së kafes në vend dhe rajon. Referuar legjislacionit shqiptar, akciza është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në ter

Marrëdhëniet Tregtare të Shqipërisë me Vendet e Rajonit (anëtare të CEFTA)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë me vendet e rajonit (anëtare të CEFTA). Raporti bazohet në të dhënat e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës (METE) dhe INSTAT.CEFTA –

Niveli i Importit dhe Eksportit të Vendeve të Evropës Juglindore

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi nivelin e importit dhe eksportit të mallrave në vendet e Evropës Juglindore, bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës, dhe FMN për vitin 2010

Remitancat në Shqipëri dhe Kosovë

Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim nga jashtë vendit. Këto lloj transfertash janë një ndër komponentët e llogarisë korrente në bilancin e pagesave.Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me nivelin e remitancave g

Ritmet e Rritjes së Popullsisë në Kosovë

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi rritjen e popullsisë në Kosovë, bazuar në të dhënat e Entit të Statistikës së Kosovës (ESK). Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, rezulton se numri i popullsisë së Kosovës ka ndryshuar si m

Treguesit Kryesorë Makroekonomikë në Kosovë Gjatë Viteve

Produkti i Brendshem Bruto (PBB) është një tregues i vlerës së tregut të të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara në një ekonomi. PBB perfshin gjithë prodhimet e shërbimet aktuale të destinuara për treg si d

Kosova, një shembull i mirë në rajon për përfaqësimin e femrave në Parlamentin Kombëtar

Përqindja e vendeve në parlamentin kombëtar të mbajtura nga femrat është një idikator i thjeshtë, i cili llogaritet si raport i numrit të femrave deputete ndaj totalit të deputetëve. Duke qenë se parlamentet mund të jenë të organizua

Sistemi Bankar në Kosovë

Sistemi bankar kosovar është një sistem relativisht i ri, por që pas vitit 1999, ka shfaqur një zhvillim të shpejtë. Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi sistemin bankar në Kosovë, bazuar në të dhënat e Bankës Qëndrore të Re

Remitancat dhe Norma e Papunësise në Vendet Fqinje të Zhvilluara

Remitanca quhen transfertat neto pa kundërshpërblim nga jashtë vendit. Këto lloj transfertash janë një ndër komponentët e llogarisë korrente në bilancin e pagesave. Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me nivelin e remitancav

Papunësia në Shqipëri Krahasuar me Vendet e Rajonit

Shkalla e papunësisë është raporti midis numrit të të papunëve te regjistruar dhe numrit të popullsisë aktive (forcës së punës). Forca e punës përbën pjesën e popullatës e cila është në moshë pune  dhe është në kërkim

Të Ardhurat Buxhetore të Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit

Të ardhurat buxhetore përfaqsojnë të ardhurat e një vendi nga taksat dhe tatimet për kryerjen e investimeve dhe shpenzimeve nga ana e institucioneve publike. Diferenca midis shpenzimeve buxhetore dhe të ardhurave jep defiçitin buxhetor. N

Shpenzimet Buxhetore të Shqipërisë Krahasuar me Vendet e Rajonit

Shpenzimet buxhetore përfaqsojnë investimet dhe shpenzimet e kryera nga ana e institucioneve publike duke përdorur mjetet e siguruara nga të ardhurat buxhetore. Diferenca midis shpenzimeve buxhetore dhe të ardhurave jep defiçitin buxhetor.