2021-01-26 13:24:29 Ndryshimi i fundit: 2021-01-26 13:24:29

Kriminalistike

Autor të dënuar për krime seksuale 2004-2012

Open Data Albania ka hulumtuar lidhur me vepra penale krime seksuale në Republikën e Shqipërisë në harkun kohor 2004-2012. Ky hulumtim ka për qëllim të publikojë dhe analizojë të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë mbi numrin e perso

Autor të dënuar për krime kundër drejtësisë 2004-2012

Krime kundër drejtësisë janë ato vepra të kundërligjshme që prekin veprimtarinë e rregullt të gjykatës për realizimin e drejtësisë, si dhe të organeve që ndihmojnë në realizimin e saj. Open Data Albania ka realizuar një hulumtim

Të dënuar si autor të krimeve kundër jetës, Vrasje dhe Plagosje 2004-2012

Bazuar në të dhëna të sistemit gjyqorë cdi vit në Shqipëri regjistrohen mesatarisht 325 persona si autor të krimeve kundër jetës, vrasje plagoje apo kanosje të rënda. Open Data Albania hulumton se viti me më shumë raste në harkun ko

Shkaqe të vdekshmërisë për fëmijët 0 deri 5 vjeç

Open Data Albania, po hulumton mbi shkaqet e vdekjes së fëmijëve nga 0 në 5 vjeç. Sipas treguesve të vdekshmërisë për këtë grupmoshë në vitin 2012 rezulton se ndërlikime të muajit të parë pas lindjes përbëjnë 47 % të rasteve t

Çështje Penale për Vrasje në Shqipëri. 1995 -2010

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin e çështjeve të regjistruara nga sistemi i drejtësisë për krimin e vrasjes. Ky numër bazohet tek të dhëna mbi çështje për të cilat ka pasur denoncim dhe ka filluar një procedim penal. Statisti

Krimi kundër pasurisë. Vjedhje 2008 – 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë, kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër pasurisë në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithsh

Krime të rënda kundër jetës. Vrasje 2008 - 2011

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Qendra për Çështje Europiane dhe të Sigurisë kanë hulumtuar mbi nivelin e krimeve kundër jetës në katër vitet e fundit. Hulumtimi i bazuar në të dhëna të Drejtorisë së Përgjithshme t

Aksidentet Rrugore në Shqipëri

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi numrin e aksidenteve rrugore në Shqipëri, si dhe numrin e të dëmtuarve nga këto aksidente, bazuar në të dhënat e INSTAT. Duke filluar nga viti 1995, numri i aksidenteve rrugore dhe të dëmtuar

Statistika mbi Korrupsionin sipas Procedimeve Penale te Gjyqësorit ne RSh 2004-2009

Statistika mbi çështje gjyqësore dhe autorë të dënuar për vepra penale që lidhen me korrupsion shpërdorim dhe abuzim në detyrë apo në funksion publik. 1.1-Dinamika. Numri i çështjeve dhe autorëve për këtë grup veprash penale

Krime elektorale 9 vite me pare

Krime elektorale

Kodi Penal aktual përmban tetë nene ku parashikohen vepra apo kundravajtje penale që cenojnë proceset zgjedhore. Ndërsa Kodi Zgjedhor në dy nene të tij përkufizon si veprime të dënueshme akte si votimi më shumë se një herë apo brakti

Pedofili. Vëllimi i krimeve dhe dinamika e fenomenit

Krimet seksuale dhe veprat penale kunder moralit dhe dinjitetit nuk jane nga grupi i veprave penale të ndeshura shpesh, madje ne përpunimin statistokorë të cështjeve penale të proceduara ndër vite ky grup krimesh përfason grupin e figurave

Të mitur autorë të krimeve seksuale

Abuzues seksual në moshë të hershme Kur flitet për abuzues seksual në moshë të hershme kemi të bëjmë me një fenomen i cili shkon jashtë analizës sociale e kriminale. Hershmëria e veprimit seksual abuziv përkon me një tipologji të c

Ngjarja  sipas të dhënave të Këshillit të Ministrave, një Dokument i Integruar për rindërtimin e Gërdecit.

Ngjarja e ndodhur në fshatin Gërdec, të Bashkisë së Vorës, në 15 mars 2008, është konsideruar nga Qeveria Shqiptare Aksident Teknologjik në fabrikën e cmontimit të municioneve. Ky klasifikim u bazua në nenin 170 dhe 174 të Kushtetutë