2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ceshtje

Kallëzime Penale për institucionet dhe shoqëritë që kanë shkaktuar dëmin më të lartë ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2015

Open Data Albania po hulumton lidhur me personat e kallëzuar për ndjekje penale si shkaktarë kryesor të dëmit ekonomik ndaj Buxhetit të Shtetit për vitin 2015. Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë këtij viti raporton 51 raste kallëzimesh p

Aksione apo Kuota nën Zotërim, Pronësi Individi dhe Regjimi Martesor, Kryebashkiak mandati 2015-2019

Open Data Albania po analizon në lidhje me aksionet apo kuotat që zotërohen nga Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015-2019. Në analizë janë marrë aksionet dhe kuotat sipas vetë deklarimeve në Formularin Fillestar dhe atë Vj

Kontrata me Negocim të Drejtpërdrejtë sipas Bashkive të shpallura nga 20 Korrik 2015 deri më 7 Prill 2016

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të llojit negocime të drejtëpërdrejta, të shpallua dhe realizuara nga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative te

Investime, Prokurime për Punë Publike sipas Bashkive, shpallur korrik 2015 – prill 2016

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Punë Publike ndryshe Investime të realizuara si Prokurime Publike nga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli

Prokurime Publike sipas Bashkive, shpallur korrik 2015 - Prill 2016

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e procedurave dhe fondin limit për Prokurime Publike të shpallua ranga 61 njësi të qeverisjes vendore bashki, pas ndarjes së re administrative territoriale. Artikulli hulumtues bazohet në të dhëna t

Pasuri të Patundshme nën Zotërim, Pronësi Individi dhe Regjimi Martesor, Kryebashkiak mandati 2015 - 2019

Open Data Albania po analizon në lidhje me strukturën dhe vëllimin e aseteve të patundshme që zotërohen nga Kryebashkiak të Zgjedhur për mandat drejtues 2015-2019. Në analizë është vlerësuar edhe burimi i aseteve të patundshme sipas

Të punësuar në sektorin buxhetor 2016

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitin 2016. Të dhënat janë marrë nga tabelat shoqëruese të ligjit për buxhetin e shtetit 2016. Insitucionet Buxhetore jan

Tregues për ankesa zyrtare për Diskriminim 2012-2014

Open Data Albania po hulumton lidhur me numrin dhe kategoritë e ankesave për diskriminim paraqitur pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi KMD. Në nenin 18 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikohet se askush nuk

Pagesa për lobim ne SHBA. Parti Politike Shqiptare 2009 – 2010

Open Data Albania ka kryer një hulumtim bazuar në rezultate të investigimit të dy organizmave të rëndësishëm të shoqërisë civile që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ProPublica dhe Sunlight Foundation kanë investiguar m

Pagesa për lobim ne SHBA. Qeveria Shqiptare 2010

Open Data Albania ka kryer një hulumtim bazuar në rezultate të investigimit të dy organizmave të rëndësishëm të shoqërisë civile që veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. ProPublica dhe Sunlight Foundation kanë investiguar m

Shfaqja e sëmundjes së tuberkulozit në Shqipëri (2000-2010)

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi ecurinë e sëmundjes së tuberkulozit  në Shqipëri duke kryer edhe një krahasim me rajonin. Raporti bazohet në të dhënat e Bankës Botërore. Interesi i Bankës Botërore rreth kësaj sëmund

Vdekshmëria mëmësore në Shqipëri (1992-2011)

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi vdekshmërinë mëmësore në Shqipëri . Shkalla e vdekshmërisë mëmësore është numri i grave që vdesin gjatë shtatzanisë dhe lindjes, kundrejt njëqind mijë lindjeve të gjalla. Raporti b

Kryetarë Komune  me mandat të ripërsëritur 2000 – 2015

Open Data Albania ka hulumtuar mbi përzgjedhjen e kryetarëve të komunave në katër proceset e fundit elektorale.  Të dhënat janë marrë në buletinet elektronike apo manuale të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Artikulli hulumtues p