2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Shendetesia

Procedime Gjyqësore për raste të Mjekimit të Pakujdesshëm 2004-2012

Open Data Albania po hulumton mbi tregues statistikorë që referojnë raste të procedimeve gjyqësore për Mjekim të Pakujdesshëm. Kjo vepër penale është parashikuar si e tillë në Ligjin Tonë Penal. Veprimi parashikohet me nenin 96 duke c

Shkaqe të vdekshmërisë për fëmijët 0 deri 5 vjeç

Open Data Albania, po hulumton mbi shkaqet e vdekjes së fëmijëve nga 0 në 5 vjeç. Sipas treguesve të vdekshmërisë për këtë grupmoshë në vitin 2012 rezulton se ndërlikime të muajit të parë pas lindjes përbëjnë 47 % të rasteve t

Vdekshmëria  për moshën 0 deri 5 vjec në Republikën e Shqipërisë dhe Rajon 1990 - 2012

Open Data Albania po hulumton mbi vdekshmërinë e fëmijëve të moshës 0 deri 5 vjeç. Treguesi i vdekshmërisë së fëmijëve 0 deri 5 vjeç përllogaritet si numri i fëmijëve që vdesin në këtë moshë në raport me çdo njëmijë lindje

Vdekshmëria e nënave në lindje 1993-2012

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi vdekshmërinë mëmësore në Shqipëri . Shkalla e vdekshmërisë mëmësore është numri i grave që vdesin gjatë shtatzënisë dhe lindjes, kundrejt njëqind mijë lindjeve të gjalla. Raporti

Vdekshmëria e foshnjave në lindje, Shqipëria dhe krahasimi me vende të Rajonit

Open Data Albania po përditëson të dhëna mbi Vdekshmërinë Foshnjore në Shqipëri. Të dhënat janë hulumtuar në formë krahasimore sipas viteve e po kështu në krahasim treguesi për Shqipërinë dhe vende të tjera të Rajonit. Hulumtim

Të mitur, të moshuar dhe gra me nevoja të veçanta në institucione të kujdesit social 2006 - 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me numrin e personave, rezident në institucionet e përkujdesit shoqëror. Këto institucione funksionojnë me qëllim përkujdesin për disa individ pjesëtarë të grupeve sociale si të moshuar, fëmij

Persona me Aftësi të Kufizuar PAK, numri dhe fondi i pagesës 2006-2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me personat që përfitojnë pagesën e aftësisë së kufizuar. Hulumtimi zbardh në numër personat e njëkohësisht vlerën ekonomike që u jepet. Persona me aftësi të kufizuar konsiderohen persona q

Inflacioni sipas grupeve kryesore tё tё mirave dhe sherbimeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me inflacionin mujor të ndarë sipas grupeve kryesore të të mirave dhe shërbimeve në tregun shqiptar. Grupet kryesore të këtyre të mirave dhe shërbimeve janë: “Ushqime dhe pije joalkoolik

Vdekshmëria nga Sëmundje Tumorale 1993 – 2009

Vdekjet nga sëmundjet tumorale përbëjnë shtatëmbëdhjetë përqind të rasteve në mjekësinë shqiptare. Në nivelin vdekshmërie për njëqindmijë banorë tumoret kanë shënuar rritje vit pas viti. Rrija në vlerë e këtij treguesi dësh

Numri i vdekjeve për 100 mijë banorë sipas sëmundjes shkaktare 1993 – 2009

Numri i vdekjeve për 100 mijë banorë sipas sëmundshmërisë, është një tregues tepër interesant dhe i rëndësishëm. Ky tregues ndihmon për të kuptuar jo vetëm sëmundjet që paraqesin më tepër rrezikshmëri për popullsinë e një v

Lindjet me operacion (prerjet cesariane) në  Shqipëri 2002-2009

Vitet e fundit gjithnjë e më tepër në spitalet tona konstatohet rritje e numrit të lindjeve me operacion kundrejt lindjeve normale. Lindjet me operacion rekomandohen nga mjeku obseter për shkaqe shëndetsore ose përzgjidhet ngë nënat. Ten

Fëmijët nën-peshë, grupmosha 0 deri 5 vjeç

Treguesi i mos-ushqimit matet si përqindja e fëmijëve nën pesë vjeç të cilët kanë një gjatësi ose peshë 2 devijime standarte më poshtë se mesatarja e popullatës botërore të kësaj grupmoshe, duke ju referuar Organizatës Botërore

Mbijetesa deri ne moshen 65 vjecare (2002-2010)

Open Data Albania ka realizuar një hulumtim mbi një tregues të cilësuar si “mbijetesa deri në moshën 65 vjecare”. Mbijetesa deri në moshën 65 vjecare është një vleresim mbi përqindjen e foshnjeve të porsalindura që do të mbijeto