2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Punesimi

Ndërmarrjet aktive në Republikën e Shqipërisë që janë nen pronësi apo administrim të një individi femër në vitet 2005-2012

Open Data Albana ka kryer një hulumtim lidhur me ndryshimin që ka pësuar raporti mashkull/femër në administrimin apo pasjen nen pronësi të një ndërmarrje aktive gjatë viteve 2005-2012. Në këtë rast bëhet fjalë për çdo subjekt që

Pensionet familjare në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve familjare për vitet 1998-2012. Pensione familjare janë pensionet që përfitojnë personat që humbasin bashkëshortët dhe kanë fëmijë në ngarkim, fëmi

Pensionet e invaliditetit në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të invaliditetit për vitet 1998-2012. Pensioni i invaliditetit në Republikën e Shqipёrisё ёshtё një e ardhur e pёrfitueshme n

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitet 1998-2012. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plot

Pensione të shtetit në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 1998-2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve të shtetit gjithsej, sipas llojit të përfitimit dhe sipas ndarjes gjinore për vitet 1998-2012. Të dhënat mbi të cilat bazohet ky hulumtim janë marrë n

Të Ardhurat Tatimore sipas buxhetit të konsoliduar përgjatë viteve 2004 - 2012

Të ardhurat tatimore janë zëri kryesor në sigurimin e të ardhurave në Buxhetin e Shtetit. Në vijim jepen parashikimet lidhur me zërat përbërës të të ardhurave tatimore në Buxhetin e Konsoliduar për vitet 2004-2012. Të dhënat për

Treguesit e Punësimit 2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me treguesit e punësimit në Shqipëri për vitin 2012. Të dhënat bazohen tek baza statistikore e Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe vlerësime të koordinatori

Të Punësuarit sipas Aktivitetit Ekonomik (2011)

Open Data Albania po hulumton në lidhje me të punësuarit sipas aktivitetit ekonomik. Të dhënat hulumtojnë mbi një shtrirje kohore  11 vjeçare që përfshin vitet 2000-2011. Hulumtimi bazohet në të dhëntë zyrtare nga Ministria e Pu

Treguesit e Punësimit 2012

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me treguesit e punësimit në Shqipëri për vitin 2012. Të dhënat bazohen tek baza statistikore e Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta dhe vlerësime të koordinatori

Ndërmarrjet ekonomike sipas madhësisë dhe qarqeve,2006 – 2011.

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me strukturën e ndërmarrjeve ekonomike sipas madhësise së tyre. Hulumtimi është bazuar tek të dhëna të Regjistrit Kombëtar të Ndërmarrjeve. Analiza hulumtuese vlerëson ecurinë në g

Numri i të punësuarve  në sektorin buxhetor

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me numrin e të punësuarve në institucionet buxhetore për vitet 2011 – 2013. Të dhënat janë marrë nga tabelat me parashikime buxhetore të Ministrisë së Financave. Institucionet Buxhetore janë&

Struktura e pagave të financuara nga Buxheti i Shtetit

Shpenzimet për paga përbëjnë rreth 14%-15% të shpenzimeve totale të Buxhetit të Konsoliduar, duke qënë zëri i tretë më i financuar , pas “Shpenzimeve për fonde speciale të Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore” dhe “Shpenzim

Shpenzimet totale për paga të financuara nga Buxheti i Shtetit

Shpenzimet për paga është një ndër zërat kryesor që financohen nga Buxheti i Shtetit. Së bashku me shpenzimet për sigurimet shoqërore, ato përbëjnë koston e punës për mbajtjen dhe funksionimin e institucioneve qëndrore në vend. OD