2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Arsimi

Akreditimi i programeve të studimit të Arsimit të Lartë Universitar 2012

Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (AAAL) është pjesë e sistemit të vlerësimit të jashtëm të cilësisë, efikasitetit dhe eficiencës së Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) në vend. Në bazë të Rregullores s

Inflacioni sipas grupeve kryesore tё tё mirave dhe sherbimeve

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me inflacionin mujor të ndarë sipas grupeve kryesore të të mirave dhe shërbimeve në tregun shqiptar. Grupet kryesore të këtyre të mirave dhe shërbimeve janë: “Ushqime dhe pije joalkoolik

Nxënës të regjistruar në arsimin nëntë vjeçar sipas gjinive 1991 – 2010

Tkurrja e popullsisë në dy dekadat e fundit ka dhënë rezultate të ndjeshme edhe tek numri i nxënësve që regjistrohen vit pas viti për të ndjekur arsimin nëntëvjeçarë. Open Data Albania ku hulumtuar mbi numrin e nxënësve që regjist

Shkolla dhe institucione të arsimit  jo-publik parauniversitar sipas rretheve. Viti shkollor 2011-2012

Open Data Albania ka hulumtuar mbi totalin e shkollave dhe institucioneve jo-publike të sistemit parauniversitar dhe shtrirjen e tyre në rrethe. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, në 27 rrethe funksionojnë 58

Shkolla Fetare në Sistemin Arsimor Jo-Publik  Parauniversitar. Viti shkollor 2011-2012.

Open Data Albania ka hulumtuar mbi numrin dhe vendosjen gjeografike të institucioneve arsimore fetare  jo-publike të sistemit parauniversitar. Këto institucione arsimore funksionojnë sipas miratimit me Vendim të Këshillit të Ministrave

Institucione arsimore jo-publike parauniversitare që funksionojnë në Tiranë. Viti shkollor  2011-2012

Tirana, rrethi kryesor me qendër kryeqytetin e vendit ka edhe numrin më të lartë të shkollave dhe institucioneve të edukimit jo-publik parauniversitar. Në Tiranë funksionojnë 254 shkolla që është dhe 43.79% e totalit të institucioneve

Institucione Arsimore Jo-Publike Sipas Formës së Miratimit. Sistemi Parauniversitar 2011-2012

Në Republikën e Shqipërisë insitutcionet arsimore jo-publike të sistemit parauniversitar funksionojnë me Vendim të Këshillit të Ministrave në formë VKM ose me urdhër të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Gjithashtu një pjesë e i

Institucione Arsimore Jo-Publike sipas Cikleve dhe Drejtimit. Sistemi Parauniversitar 2011-2012.

Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës  totali i institucioneve arsimore jo-publike parauniversitare në vend është 580. Këto institucione janë të cikleve të ndryshme të studimeve duke filluar nga kop

Buxheti per funksionin Kultura dhe Argetimi per vitin 2012

Shperdarja e buxhetit per funksionin 'Kultura dhe Argetimi' per vitin 2012 grafikisht paraqitet: { "chartType":"ColumnChart", "chartName":"Chart 1", "dataSourceUrl":"https://docs.google.com/spreadsheet/tq?range=A4%3AB11&key=0Agylwmr5tEbV

Buxheti i Ministrise se Arsimit dhe Shkences per vitin 2012 sipas programeve

Shperdarja e buxhetit total te Ministrise se Arsimit dhe Shkences per vitin 2012 sipas programeve grafikisht paraqitet: { "chartType":"ColumnChart", "chartName":"Chart 1", "dataSourceUrl":"https://docs.google.com/spreadsheet/tq?range=A4%

Diploma të Universiteteve të Huaja të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Diploma të Universiteteve të Huaja të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës: {"chartType":"PieChart","chartName":"Chart 1","dataSourceUrl":"https://docs.google.com/spreadsheet/tq?range=A4%3AB7&key=0Agylwmr5tEbVdE9EUDREaGRLYzVoMko3X3ROZE9

Indikatorët e kualifikimit të pedagogëve dhe punësueshmërisë në Renditjen e Universiteteve

Përtej kritikave lidhur me Sistemin e Renditjes së universiteteve, përfundimet e këtij procesi tërheqin vëmendjen mbi disa cështje shumë interesante. E para, nëse merret në shqyrtim treguesi i stafit pedagogjik, i cilësuar si një ndër

Sistemi i Renditjes (ranking) së universiteteve në Shqipëri

Renditja është procesi i cili synon të realizojë një listim  të universiteteve, programeve, departamenteve, shkollave, etj,  bazuar në kombinimin e disa indikatorëve. Sistemi i Renditjes (SR) së universiteteve nuk është shumë