2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ekonomia

Borxhit publik i brendshëm dhe i jashtëm 2003 - 2013

Open Data Albania, ka përditësuar të dhëna lidhur me strukturën e stokut të borxhit të shtetit shqiptar  gjatë viteve  2003 - 2013. Të dhënat janë kumulative, pra stoku i borxhit të një viti përfshin totalin e borxhit të e

Borxhi Publik sipas afatit të maturimit 2003 -2013

Stoku i borxhit të një vendi është totali i borxhit publik të emetuar brenda dhe jashtë vendit dhe që ende nuk është shlyer. Borxhi publik mund të shlyhet brenda një viti si borxh afatshkurtër, ose pas më shumë se një viti duke u ko

Tatimi mbi të Ardhurat Personale, TAP në Shqipëri dhe Rajon 2013 / 2014

Open Data Albania po hulumton në lidhje me norma të tatimit mbi të ardhurat personale nga pagat, në vendet e Ballkanit. Vende si Bosnja, Mali Zi, Maqedonia përdorin tatimin e sheshtë mbi të ardhurat personale dhe mbi të ardhurat nga paga.

Sektori Publik kundrejt Sektorit Privat, pesha në punësim dhe të ardhura nga punësimi 2009 - 2013

Open Data Albana po hulumton mbi peshën që kanë sektorët publik dhe privat në punësim sikurse në të ardhura nga puna që sektorë përkatës gjenerojnë, periudha 2009 – 2013. Mesatarja vjetore e të punësuarve në total për të dy sek

Shpenzimet plan dhe fakt për vitin 2012

Shpenzimet e buxhetit faktik përgjatë vitit 2012 qenë 5.2 për qind ose 20.7 miliardë lekë më të ulëta se sa plani. Shpenzimet totale faktike qenë 376.3 miliardë lekë ndërsa plani fillestar i vitit qe 396.9 miliardë lekë.  Shkur

Eksporti dhe importi i naftës në vend 2005 - 2013

Open Data ka kryer një hulumtim mbi eksport-importet shqiptare të naftës. Shqipëria vlerësohet të ketë rezerva relativisht të larta që arrijnë deri në 400 milionë ton naftë. Sipas burimeve zyrtare të Autoritetit Kombëtar të Burimev

Tatimi mbi të Ardhurat Personale sipas burimit  2009-2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me ecurinë e vlerave të mbledhura nga (TAP) sipas burimit të të ardhurave. Kështu nënndarjet janë bërë për  të ardhura nga paga të sektorit publik;  paga të sektorit privat, interesa

Tatimi mbi të ardhurat personale, TAP 2005 - 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me ecurinë e vlerave të mbledhura nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale për vitet 2005-2012. Të dhënat janë marrë nga Tabelat Buxhetore të Ministrisë së Financave. Tatimi mbi të ardhurat persona

Eksporti i metaleve  2005 - 2012

Open Data Albania ka hulumtuar në lidhje me eksportin e metaleve në vitet 2004 – 2012. Shqipëria është një nga vendet në Rajonin e Ballkanit me një nëntokë të pasur, ku nxirren, përpunohen e më pas eksportohen disa lloj metalesh dhe

Krahasimore Buxheti 2014 vs 2013

Krahasuar me Buxhetin e vitit 2013, vihet re një rënie e përgjithshme e peshës së financimit kundrejt totalit thuajse për të gjitha funksionet, përvecse për “Shpenzimet e tjera të paklasifikuara” që janë rritur me 6.45% dhe “Mbro

Projekt Buxheti 2014 sipas Funksioneve

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim funksionet më të financuara nga Projektbuxheti për vitin 2014 (PB2014) duke i krahasuar ato edhe me funksionet sipas Buxhetit fillestar të vitit 2013. Totali i shpenzimeve të planifikuara për vitin 20

Të punësuar sipas kategorisë vlerë page mujore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e të punësuarve në vend sipas kategorisë së tyre të pagës. Hulumtimi synon të shprehë se sa është numri dhe pesha e të punësuarve sipas vlerës së pagës mujore që ata deklarohen. Të dhëna

Eksport - importi i artikujve dru dhe qymyrdruri 2008-2012

Open Data Albania ka marrë në shqyrtim nivelin e eksporteve dhe importeve të artikujve dru dhe qymyrdruri të raportuara nga autoritete doganore për vitet 2008-2012. Konkretisht në pesë vitet e fundit, Shqipëria ka eksportuar lëndë dhe ar