2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ekonomia

Normat e Interesit ne Ekonomine Shqiptare 2009-2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim mbi normat e interesit në Shqipëri bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, për periudhën 2009, deri në shkurt të vitit 2014. Norma e kredisë është një tregues i normës mesatare të kre

Buxheti Faktik i Policisë së Shtetit 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me ecurinë e buxhetit që shteti shqiptar ka realizuar në vitet 2012-2013 për shërbimet policore. Ky hulumtim është bazuar në të dhënat e katalogut Spending Data Albania, që realizon monitorimin e The

Eksplorimi, rezervat dhe eksportet e bakrit 2005 - 2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi ecurinë e eksporteve të bakrit, një prej mineraleve më të rëndësishëm dhe të çmuar që nxirret nga nëntoka shqiptare. Ky mineral eksportohet drejt tregjeve të huaja. Sipas të dhënave të autoritetev

Niveli i Pagës për Zyrtarë dhe Përfaqësues të Lartë Shtetërorë 2014

Open Data Albania po hulumton mbi pagat në institucionet e pavarura kushtetuese dhe në institucionet e tjera të pavarura të krijuara me ligj. Institucione kushtetuese dhe institucione të tjera të pavarura, të krijuara me ligj janë: Institu

Të ardhura nga Akciza sipas Grupmallrave 2009 - 2013

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat nga akciza sipas grupmallrave kryesore. Referuar legjislacionit shqiptar, akciza është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në

Remitancat dhe IHD gjatë 2002-2013

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat e Remitancave dhe Investimeve të Huaja Direkte  për periudhën 2010-2013. Gjatë kësaj periudhe vlera e Investimeve të Huaja Direkte është më e lartë se vlera e Remitancave. Në vitin 201

Prodhimi dhe bilanci tregtar i energjisë elektrike 2000-2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi ecurinë e prodhimit të energjisë elektrike, importin dhe eksportin e saj gjatë trembëdhjetë viteve të fundit, 2000-2013. Në vitin 2013 prodhimi i energjisë elektrike arriti në rreth 7 milionë MWH duke

Të ardhura të Buxhetit të Shtetit sipas strukturës 2000 - 2013

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat e buxhetit të shtetit dhe strukturën e tyre. Të ardhurat totale të Buxhetit të Konsoliduar të Shtetit përfshijnë të gjitha të ardhurat nga burimet e ndryshme tatimore, jotatimore dhe ndihmat

Të Ardhura Buxhetore sipas Institucionit që bën mbledhjen Tatime apo Dogana

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat nga tatimet dhe doganat dhe raportin e mbledhjes së tyre nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Të dhënat i përkasin viteve 2009-2013. Të ardhurat nga

Banka e Shqipërisë, Performanca sipas Fitimit 1993 - 2013

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e fitimit të transferuar nga Banka e Shqipërisë në buxhetin e shtetit nga viti 1993 deri në vitin 2013. Banka e Shqipërisë është banka qendrore e vendit tonë dhe vepron në bazë të dispozitave

Shpenzime buxhetore për shërbime të telefonisë fikse  dhe internetit 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me shpenzimet buxhetore për shërbime të telefonisë fikse dhe internetit në vitet 2012 dhe 2013.  Shpenzimet telefonike buxhetore nuk bëhen me prokurime publike, nëpërmjet tenderimit elektronik. Shp

Ecuria e normave të interesit në sistemin bankar  2013

Open Data Albania ka hulumtuar mbi ecurinë e normave të interesit të kredive dhe depozitave në sistemin bankar vendas gjatë 2004-2013. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë norma mesatare e kredisë mujore në lekë zbriti në 8.9% në

Pagat Minimale në Shqipëri , Rajon dhe Europë

Open Data Albania po hulumton mbi nivelin e pagës minimale në vend, Ballkan dhe Europë. Paga minimale është paga më e ulët që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendas ose i huaj. Paga minimale përcaktohet me Vendi