2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ekonomia

Banka e Shqipërisë. Të punësuar dhe shpenzime për personelin 2000 - 2013

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e punonjësve dhe shpenzimet për personelin e Bankës së Shqipërisë në vitet 2000-2013. Shpenzimet e personelit përfshijnë pagat e personelit, kontributet për sigurimet shoqërore, kontributet për

Banka Qendrore - Paraja dhe Ekuivalentet e saj 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me paranë dhe ekuivalentet e saj për vitin 2013. Ekuivalente të parasë konsiderohen llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat maturimi më të shkurtër se tre muaj, si dhe ari dhe metalet

Buxheti Faktik i Sistemit Gjyqësor në RSH 2012-2013

Open Data Albania po hulumton lidhur me Buxhetin Faktik të shpenzuar për Institucionet që rregullojnë apo janë pjesë e Sistemit Gjyqësor  në Republikën e Shqipërisë. Sistemi gjyqësor në ushtrohet nga Gjykatat e Shkallës së Parë

Ndërtime sipas destinacionit në përdorim 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me lejet e ndërtimit sipas destinacionit për vitin 2013. Ndërtesat sipas destinacionit ndahen në dy kategori, në objekte për banim dhe objekte për aktivitet biznesi. Gjatë vitit 2013 lej

Ndërtime të reja sipas ndarjes territoriale 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e lejeve të ndërtimit për ndërtesat e reja në Republikën e Shqipërisë sipas qarqeve. Gjatë vitit 2013 qarku me numrin më të lartë të lejeve të ndërtimit të lëshu

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar TVSH 2009 - 2013

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH, është një tatim që paguhet për të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave dhe shërbimeve të kryera kundrejt pagesës prej

Pensionet e pleqërisë në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të pleqërisë për vitin 2013. Pensioni i pleqërisë në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që kanë plot

Pensionet e invaliditetit në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensionit të invaliditetit për vitin 2013. Pensioni i invaliditetit në Republikën e Shqipërisë është një e ardhur e përfitueshme nga ata persona që bëhen

Pensionet familjare në skemën e sigurimeve shoqërore 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me numrin e përfituesve të pensioneve familjare për vitet 1998-2012. Pensione familjare janë pensionet që përfitojnë personat që humbasin bashkëshortët dhe kanë fëmijë në ngarkim,

Depozitat bankare sipas afatit të maturimit 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me dinamikën e depozitave bankare me apo pa afat në Republikën e Shqipërisë. Depozita pa afat konsiderohen depozitat ku personat fizikë apo juridikë  mund të mbajnë paratë e tyre

Akciza mbi Kafenë në Vend; Rajon dhe BE 2014

Open Data Albania po hulumton mbi nivelet e akcizës së kafes në vend dhe rajon. Referuar legjislacionit shqiptar, akciza është një taksë që zbatohet mbi produktet e akcizës, të prodhuara dhe të importuara, që hidhen për konsum në ter

Remitancat dhe vlera nga eksporti 2013

Bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë Open Data Albania ka përditësuar raportin se si qëndrojnë Remitancat tek Vlera nga Eksportet si dy tregues për flukse hyrëse në bilancin kombëtar të pagesave. Remitancat janë dërgesa nga

Remitancat si flukse hyrëse dhe dalëse 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat për transfertat neto pa kundërshpërblim për/nga jashtë vendit. Këto transferta ndryshe njihen si dërgesa të emigrantëve ose remitanca. Ato si një komponent thelbësor në llogarinë korrente