2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46

Ekonomia

Remitancat në Shqipëri e Kosovë. Kontributi ekonomik i Diasporës  2008-2013

Open Data Albania ka kryer një përditësim të vlerave për remitanca në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Kosovës duke analizuar periudhën 2008-2013. Remitancat janë flukse hyrëse dhe dalëse paraje pa kundërshpërblim për

Renta Minerare, përcaktime ligjore dhe të ardhura buxhetore 2009 - 2013

Open Data Albania po hulumton mbi të ardhurat e mbledhura në buxhetin e shtetit nga Renta Minerare. Renta minerare paguhet nga çdo person fizik apo juridik, që është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhën

Shpenzime për Investime në Bankën e Shqipërisë 2004 - 2014

Open Data Albania po hulumton mbi investimet e kryera nga Banka e Shqipërisë. Këto investime ndahen në dy nëngrupe  si aktive fikse të trupëzuara dhe të patrupëzuara. Në zërin e aktiveve fikse të trupëzuara futen shpenzime për t

Buxheti Faktik i Presidencës së Republikës së Shqipërisë 2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Presidencës në Republikën e Shqipërisë në vitet 2012-2013. Presidenti i Republikës është figura institucionale më e lartë përfaqësuese e një shteti me formën e q

Aksioner të Institucioneve Financiare Jobanka - Ekstrakt QKR, 1 Maj 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Aksionerët e Institucioneve Financiare Jobanka në Republikën e Shqipërisë. Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar 

Buxheti Faktik i Kuvendit në Republikën e Shqipërisë  2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Buxhetin Faktik të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në vitet 2012-2013. Ky buxhet përbëhet nga shpenzime kapitale e korrent në funksion të planifikimit, menaxhimit dhe administrimit

Buxheti Faktik i Radio Televizionit Publik Shqiptar 2012-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me buxhetin faktik të Radio Televizionit Publik Shqiptar në vitet 2012-2013. Të dhënat në hulumtim për Radio Televizionin Publik janë marrë nga katalogu Spending Data Albania. Të gjitha tran

Struktura dhe Kapitali Aksionar i Institucioneve Financiare Jobanka - ekstrakt QKR maj 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi kapitalin aksionar të institucioneve financiare jobanka që veprojnë në vend. Institucionet financiare jobanka, janë shoqëri të cilat kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar  dhe aktivitete

Individë dhe Shoqëri Aksionere të Bankave të Nivelit të Dytë - Ekstrakt QKR, 1 Maj 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Aksionerët e Bankave të Nivelit të Dytë në Republikën e Shqipërisë. Këta aksionerë mund të jenë persona fizik ose juridik që zotërojnë aksione të nënshkruara nga themeluesit si pj

Subjekte financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë 2002-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e subjekteve financiare që janë licencuar nga Banka e Shqipërisë në vitet 2002-2013. Subjektet financiare që licencohen nga Banka Qendrore e Republikës së Shqipërisë janë Bankat

Struktura dhe Kapitali Aksionar i Bankave të Nivelit të Dytë - ekstrakt QKR  maj 2014

Open Data Albania ka hulumtuar mbi kapitalin aksionar të bankave të nivelit të dytë që veprojnë në vend. Të dhënat janë përditësuar sipas procedurës së administrimit dhe publikimit të të dhënave të shoqërive tregtare në sistemi

Subjekte të licencuara nga Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, Seli dhe Kapital Themeltar. 2014

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me subjektet financiare që janë licencuar nga Njësia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit. Ky institucion përveçse licencon gjithashtu mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë e subjekteve, që

Banka Qendrore - Monedha dhe kartëmonedha në qarkullim në RSh 2013

Open Data Albania po përditëson të dhënat lidhur me paranë e emetuar, kartëmonedha dhe monedha që përdoren si mjet shkëmbimi në Republikën e Shqipërisë për vitin 2013. Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë si autorit