2018-05-22 11:52:07 Ndryshimi i fundit: 2018-05-22 11:52:07

Ekonomia

Transaksione financiare të dyshuara si Pastrimi i Parash 2013

Open Data Albania ka përditësuar të dhënat për vitin 2013, lidhur me raste të raportimit dhe kontrollit të transaksioneve në cilësinë e të dyshuara për burim jo të pastër financiar. Gjatë këtij viti  34% e rasteve të dyshimta

Ndërmarrje ekonomike sipas madhësisë dhe sektorëve Kosovë 2009-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Kosovë sipas madhësisë dhe aktivitetit ekonomik që ushtrojnë. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron një veprimtari ekon

Ndërmarrjet  në pronësi të biznesmenëve më shtetësi të huaj  2010-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas origjinës gjeografike të pronësisë së tyre. Ky hulumtim bazohet në të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Ndërm

Aktiviteti Ekonomik sipas Sektoreve 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas aktivitetit ekonomik që ushtrojnë. Ndërmarrja si term ekonomik përfshin çdo subjekt që ushtron një veprimtari e

Banka Qendrore - Rezerva ari dhe metale të çmuara 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me rezervat e arit dhe metaleve të çmuara në Republikën e Shqipërisë në harkun kohor 2007-2013. Rezervat e arit dhe metaleve të tjera të çmuara përfshijnë gjendjet e arit jomonetar, plati

Subjekte / Ndërmarrjet aktive sipas formës ligjore të funksionimit 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me ndërmarrjet ekonomike që funksionojnë në Republikën e Shqipërisë sipas formës ligjore. Ky hulumtim bazohet në të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Ndërmarrjeve, regjistër  që p

Kontribues në Skemën e Sigurimeve Shoqërore sipas Kategorive 2006 – 2013

Open Data Albania po hulumton mbi numrin e kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore në vitet 2006-2013. Skema e sigurimeve shoqërore është e detyruar për të gjithë individët e punësuar, por pjesë e saj mund të bëhen dhe individ

Raporti Investime të Huaja Direkte (IHD) dhe Remitanca në Kosovë e Shqipëri 2008-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë dhe Shqipëri dhe raportin apo peshën që zë vlera e Remitancave tek Investimet e Huaja Direkte. Të dy këta indikatorë janë flukse hyrëse të bilancit

Deficiti Tregtar Republika e Kosovës dhe Shqipëria, Eksportet dhe Importet sipas shteteve 2005-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Eksportet dhe Importet sipas shteteve si dhe Bilancin Tregtar në vitet 2005-2013 në Republikën e Kosovës. Bilanci Tregtar mat diferencën midis vlerës së eksporteve dhe importeve për një e

Kreditë sipas aktivitetit ekonomik në Republikën e Kosovës 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Kreditë e Korporatave të tjera Depozituese KTD në Republikën e Kosovës në vitet 2007-2013.  Të dhënat në hulumtim janë marrë nga Banka Qendrore e Kosovës. Në vitin 2013 kreditë

Subjekte të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës 2010-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me numrin e subjekteve financiare që janë licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës në vitet 2010-2013. Subjektet financiare që licencohen nga kjo bankë janë Bankat Komerciale, Fondet Pensionale,

Borxhi i Jashtëm në Republikën e Kosovës 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Borxhin e Jashtëm në Republikën e Kosovës si një nga indikatorët e rëndësishëm pjesë e Borxhit Publik. Borxhi publik i cili emetohet brenda vendit dhe mbahet nga jorezidentët quhet borx

Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas shtetit të origjinës 2007-2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim lidhur me Investimet e Huaja Direkte në Kosovë sipas shtetit të origjinës. Analiza fokusohet në të dhëna të periudhës 2007-2013. Investimet e huaja direkte janë një burim shumë i rëndësishëm